TỨ TUYỆT 03282020
1.
Nghe lòng buồn bã tựa tàn canh
Hãy khóc đi em cội gãy cành
Thế giới tiêu điều như địa ngục
Chân trời quạnh quẽ giữa mong manh
2.
Loay hoay mất ngủ suốt năm canh
Liễu rũ đơn côi đượm lá cành
Vũ trụ tan hoang buồn héo hắt
Em ngồi khóc cạn nước mong manh
3.
Trần gian đại dịch giúp thương nhau
Số kiếp nhân sinh ước nhiệm mầu
Niệm niệm cho ngày mai hết dịch
Quên đi oán hận để thương nhau
4.
Em ơi hãy sống biết thương nhau
Sướng khổ vui buồn rất nhiệm mầu
Hãy sống an nhiên và tự tại
Từ bi hỷ xả biết vì nhau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 3 năm 2020