Quote Originally Posted by tilun
hahaha uncle coi trong 12 con giáp có con nào 8 nhất là tilun đó otherwise tilun con giáp thứ 13 trưởng ban 8 hahaha
Con 8 thì không biết, chứ con thứ 8 là sư phụ đó.