THIÊN ĐƯỜNG CHO NHAU
Xướng họa thật là thần kỳ
Tâm đầu ý hợp còn gì đẹp hơn
Yêu thương, thông cảm, dỗi hờn
Thi ca mầu nhiệm thiên đường cho nhau
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 5 năm 2020