BI TRÍ DŨNG
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 4 năm 2020
Đối với bất cứ người Phật Tử nào thì Bi Trí Dũng cũng là mục tiêu hướng tới, sống cho đúng với lời dạy của Phật là làm lợi lạc cho chúng sanh đồng thời mang ại hạnh phúc cho chính bản thân mình và gia đình mình cùng những người mình yêu thương.
BI là từ bi, là bác ái là yêu thương giúp đỡ người khác, thông cảm, tha thứ, vị tha, chỉ nhìn thấy lỗi của chính mình mà không thấy lỗi của người khác. BI đòi hỏi chúng ta tấm lòng rộng rãi hải hà, đứng ở góc độ của tha nhân mà thông cảm và yêu thương tất cả mọi ngườii cũng như chính bản thân ta vậy. Khó nhưng nếu cố gắng thì ta vẫn có thể làm được và vì sao phải yêu thương người khác vì ta với người là một không phải hai, ai ai cũng giống nhau tham sống sợ chết muốn được yêu thương tha thứ thông cảm và không muốn bị khổ sở, bị nhục mạ... Cho nên BI là từ bi là đức tính quý báu hàng đầu, có lòng yêu thương từ bi ta sẽ có tất cả còn không có lòng từ bi thì ta sẽ mất tất cả. Khi con người không có BI không có lòng từ bi thương yêu cảm thông và vị tha hỷ xả tha thứ thì trở thành thú dữ vô cảm và độc ác dù nhân danh bất cứ điều gì. Tập luyện tu tập để có tâm từ bi rất khó mà phải thực sự thật lòng chứ không dối gian, giả dối biểu diễn đe mặt nạ gạt người.
Trí là trí huệ, trí tuệ là sự hiểu biết, thông minh, trí khôn, óc biện biệt điều đúng điều sai, điều tốt điều xấu, điều cần làm và điều không cần làm, điều nên quên điều không nên quên. Đây là đức tính rất quý nhưng rất khó vì đa số chúng sanh rất u mê, u minh, vô minh. Lầm lạc giữa tốt và xấu, ác và thiện, chỉ chăm bẳm nhìn thấy lỗi thấy tội của người khác để soi mói mà không bao giờ thấy lỗi của chính mình. Đó là những người không có TRÍ. Có được lòng từ bi là mới có trí, mới có trí huệ sáng suốt và đúng đắn. Không có lòng từ bi ta dễ bị lầm lạc, nhưng lòng từ bi mà không có trí thì ngây thơ và nguy hiểm và dễ bị lợi dụng và cũng trở thành sai, thành ác, thành bất thiện.
Dũng là dũng cảm, là can đảm, là dám nói sự thật, dám làm điều tốt điều thiện, điều có ích cho nhân quần xã hội, cho chúng sanh dù có thể không có lợi cho chính bản thân mình. Có BI và TRí mới có dũng đúng đắn được và nếu chỉ có Bi và Trí mà không có dũng thì cũng là xấu, là ác vì khi người không dám nói lên sự thật, không dám nhận lỗi của mình, hèn nhát chạy trốn, núp sau lưng người khác, ném đá giấu tay thì không thể có bi có trí được.
Nói tóm lại BI TRÍ DŨNG là 3 đức tính quý báu mà chúng ta cần tu tập để có để sống tốt, làm lợi lạc cho chúng sanh và đem lại hạnh phúc đích thực cho mình và sống an nhiên tự tại.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 4 năm 2020