ĐỪNG VỌNG ĐỘNG
Nhạc đưa tang
Buồn kinh tạng
Làm chán ngán


Hãy khóc thương
Cho số phận
Giữa vô thường


Này em ơi
Đừng tuyệt vọng
Hãy yêu đời


Chết và sống
Rất mong manh
Đừng vọng động
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 3 năm 2020