Đây là những câu chú Đức Quan Âm Nam Hải:

https://www.youtube.com/watch?v=R2c_a10LRHo