TÌNH YÊU RẤT NHIỆM MẦU
Tình yêu rất nhiệm mầu
Nên chúng sanh không hiểu
Mùa xuân mùa yêu dấu
Vẽ cánh buồm liu xiu


Tình yêu nói thật nhiều
Lời cứu nhân độ thế
Yêu thương làm ky dieu
Từ bi hiểu chân quê


Tình yêu đẹp bốn bề
Thanh cao và cao thượng
Hướng thiện cùng nhân thế
Vẽ nụ cười vấn vương


Tình yêu rất diệu thường
Lung linh và lấp lánh
Nguyện cầu đời muôn hướng
Tuyệt vời giữa trong xanh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 3 năm 2020