HAIKU 02092020
1.
Nguyền cầu cho tật bệnh
Virus Corona bị diệt
Cho thế gian an bình
2.
Cảm ơn cả cuộc đời
Ước mong thế gian đẹp tuyệt vời
Con thuyền sẽ ra khơi
3.
Hy vọng và hy sinh
Yêu thương thứ tha và thanh tịnh
Mong mọi người thông minh
4.
Cầu nguyện và nguyện cầu
Chúng sanh của đại thiên thế giới
Được an bình thảnh thơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 2 năm 2020