Người bà con muốn mua tiệm Tóc vùng Fresno/Clovis California.
.
Thanks.