ÂN TÌNH NHÂN NGHĨA TOẢ MUÔN NƠI
(Cẩn họa bài TẾT DƯƠNG LỊCH THẢO BÚT của Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân. Cùng vui với anh Tân và anh Bửu Truyền)
Hai mươi Canh Tý có vui tươi
Hy vọng em anh nhoẻn miệng cười
Đón Tết hành thiền không vọng động
Tiễn Đông cầu nguyên hết chơi vơi
Sớt chia đùm bọc yêu nhân thế
Giúp đỡ lẫn nhau mến cuộc đời
Hãy cứ thương yêu đừng tính toán
Ân tình nhân nghĩa tỏa muôn nơi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 12 năm 2019