1. Nếu như tôi đã làm cho ai đau khổ hoặc tổn thương bằng lời nói hay hành động, tôi xin thành tâm sấm hối. Nguyện cho oan trái giữa tôi và họ đều được hóa giải hết, và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai đã từng làm cho tôi đau khổ, tổn thương bằng lời nói hay hành động…

Cầu mong cho thân tôi không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, chửi rủa, ý không tham lam, sân hận, tà kiến, không ganh ghét, đố kị, ích kỷ, kiêu mạn, biết khiêm hạ, tôn kính mọi người,… Thường thấy lỗi mình không thấy lỗi người và luôn luôn giữ vững tâm được bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời dù bị chửi mắng, đánh đập hay mưu hại…

Nguyện xin ơn trên chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng con từ nay cho đến ngày thành phật bao nhiêu tội chướng đều đươc tiêu trừ… Tất cả lo sợ, bệnh hoạn, tai nạn, phiền não, oan trái, khổ đau đều được giải thoát. Sống đời đạo đức, yên vui trong chánh pháp, xa lìa mọi ác nghiệp, tu nhiều thiện nghiệp, luôn luôn giữ vững chí nguyện tu hành. Thường thân cận chư phật, được Phật thọ ký tu bồ tát đạo, hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, nguyện khắp pháp giới chúng sanh đồng thành phật đạo…

2. Cầu mong cho sư trưởng, huynh đệ, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của tôi,… đừng có oan trái với chúng sanh, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc,… Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia trì cho sư trưởng, huynh đệ, ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, bà con dòng họ, kẻ oán người thân của chúng con từ nay cho đến ngày thành phật bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ, tất cả lo sợ, bệnh hoạn, tai nạn, phiền não, oan trái, khổ đau đều được giải thoát sống đời đạo đức, yên vui trong chánh pháp, phát tâm bồ đề, tin sâu lý nhân quả, tu đạo bồ tát độ thoát chúng sanh,…

3. Cầu mong cho hết thảy chúng sanh trong đường Thiên, Nhơn, A Tu Ta, Súc Sanh, Ngạ quỷ, Địa Ngục đừng có oan trái lẫn nhau,, không khổ thân, không khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường được thanh tịnh, an lạc Nguyện xin ơn trên Tam Bảo từ bi gia hộ hết thảy chúng sanh trong đường Thiên, Nhơn, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ quỷ, Địa Ngục từ nay cho đến ngày thành phật bao nhiêu oan trái, tội chướng đều được tiêu trừ,… tất cả phiền não, thống khổ đều được giải thoát, tùy ý sanh về tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ Tát thành tựu viên mãn, được kim cang tâm, thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh đồng thành phật đạo,…

4. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng Đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng Bắc đừng có oan trài lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng Trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở hướng Dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở khắp Mười Hướng đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.


(Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật)
(Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật)
(Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật)
(Nam Mô A Di Đà Phật)
(Nam Mô A Di Đà Phật)
(Nam Mô A Di Đà Phật)