ĐỢI EM TỪ KIẾP TRƯỚC
Đợi em từ kiếp trước
Hẹn em vào trong mơ
Đời vẫn còn mất, được
Sao chúng mình ngu ngơ


Đợi em đến bao giờ
Hẹn em về chốn cũ
Dòng sông còn nặng nợ
Nên trả hoài thiên thu


Đợi em bến mịt mù
Hẹn em vào phố lạ
Trăng mùa sang lụ mụ
Ngỡ hoa đời nở ra


Đợi em cõi ta bà
Hẹn em cùng năm tháng
Cánh buồm giăng từ tạ
Long lanh mùa miên man
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 11 năm 2019
EXPRESSION
We want to cope with your depression
Don't you see the sympathy of expression
Love is immensely complex suppression
Let's face head-on the best suspension
Trần Minh Hiền Orlando November 23, 2019