ANH BUỒN ĂN NĂN
Thắp ngọn lửa hồng
Soi hồn nhân thế
Chẳng còn mơ mộng
Em buồn sơn khê


Nghe trong bốn bề
Thời gian dừng lại
Chẳng còn tinh tế
Hoa buồn tương lai


Thấy trong đường dài
Tình yêu ngắn ngủi
Chẳng còn tê tái
Sông buồn khôn nguôi


Thắp nỗi ngậm ngùi
Soi bờ biển vắng
Chẳng còn mê muội
Anh buồn ăn năn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 10 năm 2019
MIRACLE
I am writing my poem of miracle
Love is sometimes just pure debacle
Are you willing to forfeit the oracle
Everything is exception of lyrical
Trần Minh Hiền Orlando October 16, 2019