THUỴ SĨ HÒA COSTA RICA 2-2
Cả hai nước Thuỵ đều vào trong
Thuỵ Sĩ tuyệt vời chẳng phí công
Thắng điểm diệu kỳ trong vũ trụ
Ghi bàn tuyệt đẹp đến hư không
Quay về vòng một ôi buồn bã
Đi đến vòng hai thật ấm nồng
Chia biệt Costa rica khóc
Chúc mừng Thuỵ Sĩ được vào trong
Trần Minh Hiền Orlando ngày 27 tháng 6 năm 2018