MA-RỐC HOÀ TÂY BAN NHA 2-2
Đã về nhưng vẫn chưa chào thua
Ma-rốc dẫn bàn thấy sợ chưa ?
Được phước làm nên không bại- đón
Cũng may gỡ lại một huề - đưa
Cầu mong nguyện ước lời xa vắng
Ủng hộ gào la tiếng nhặt thưa
May mắn Tây Ban Nha sống sót
Lại còn nhứt bảng thấy sợ chưa ?
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 6 năm 2018