URUGOAY THẮNG NGA 3-0
Đội Nga chỉ giỏi nạt lon ton
Urugoay không phải trẻ con
Một trái hiệp hai cao thấp có
Hai không hiệp một nhứt nhì còn
Thủ công cố sức ôi tha thiết
Thi đấu hết lòng thật sắt son
Thua thiệt mười người Nga vẫn gắng
Urugoay Russia ba không
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 6 năm 2018