NHẬT HOÀ SENEGAL 2-2
Nhật hoà Senegal hai-hai
Honda ghi bàn thật đại tài
Chỉ một trận banh là quá khứ
Cả hai đội bóng còn tương lai
Một hoà chia sẻ nên nuối tiếc
Một điểm chia đôi cũng thái lai
Tất cả tài năng đều cống hiến
Nhật hoà Senegal hai-hai
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 6 năm 2018