NIGERIA THẮNG ICELAND 2-0
Nigeria gặp Iceland
Đại bàng xoải cánh lại gặp hên
Iceland không bàn nên thất vọng
Musa hai trái mãi đi lên
Result surprised không khơi nến
Kết quả bất ngờ không tắt đèn
Ba điểm bằng vàng vun sự sống
Nigeria thắng Iceland
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 6 năm 2018