SENEGAL THẮNG BALAN 2-1
Ba Lan tranh chấp Sê-nê-gan
Hai đội tranh giành trong tấc gang
Bị rủi thua đau nên khổ sở
Gặp may ăn dễ chẳng gian nan
Thắng luôn hai trái ôi hên quá
Thua cả hai bàn thật bất an
Giờ chót Balan được một trái
Ông thần hộ mệnh Senegal
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 6 năm 2018