Quý vị có thể tải sách này của Ấn Quang đại sư với link này:

http://www.mediafire.com/file/3bg89d...c-Phap-Ngu.pdf