Vào ngày 28/02/2018 vừa qua, tổ chức Đền Thờ (Temple Institue) của Israel đã đúc đồng xu có hình của tổng thống Donald Trump và vua Cyrus của Ba Tư. Vua Cyrus trị vì 2500 năm trước, đã cho phép người Do Thái trở về lại Jerusalem sau khi họ bị lưu đày sang Babylon. Họ đúc đồng xu này để tỏ lòng biết ơn vì ông Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trong tháng 12/2017. Tại sao người Do Thái lại ví ông như vua Cyrus?Chúng ta hãy đến với sách tiên tri Ê-sai (được viết cách đây khoảng 2700 năm) của Kinh Thánh để biết câu trả lời. Trong sách này, Đức Chúa Trời thách thức chúng ta: “Hãy nói những việc sẽ xảy đến sau nầy, để chúng ta biết các ngươi là thần” (Ê-sai 41:23). Nếu chúng ta nói trước được tương lai thì chúng ta là thần, vì chỉ mình Đức Chúa Trời mới biết điều gì sẽ đến.

1) Đức Chúa Trời chọn vua Cyrus của Ba Tư để xây lại đền thờ Jerusalem và phóng thích dân Ngài

Lúc bấy giờ, dân Israel phản nghịch với Đức Chúa Trời, họ phạm nhiều tội ác và chạy theo thần của dân ngoại. Cho nên, Ngài đã dùng nhiều tiên tri để kêu gọi họ ăn năn trở về với Ngài. Tuy nhiên, họ không những khinh thường lời kêu gọi của Ngài mà còn giết chết phần lớn các tiên tri. Chính vì vậy Đức Chúa Trời công bố sẽ phán xét dân Ngài bằng cách dùng quân Babylon để tấn công nước Do Thái, san bằng đền thờ Jerusalem, tàn sát nhiều người và bắt nhiều người lưu đày sang Babylon. Nhưng Ngài cũng ban họ một niềm hy vọng. Thông qua tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời cho biết trước là họ chỉ ở Babylon 70 năm, rồi Ngài sẽ mang họ trở về lại Jerusalem (xem Giê-rê-mi 25:11-12).

Đức Chúa Trời cũng cho biết trước là Ngài sẽ làm điều này như thế nào. Trong Ê-sai 45:1-13, Đức Chúa Trời phán: “CHÚA phán về Si-ru (tiếng Anh là Cyrus), người được xức dầu của Ngài, như thế nầy: Ta đã nắm lấy tay phải của người, để bắt các nước phải suy phục trước mặt người;... Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, san phẳng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt....Vì Gia-cốp, đầy tớ Ta, và vì Israel, người mà Ta đã chọn, nên Ta đã gọi đích danh ngươi, Ta đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta… Người sẽ xây dựng lại thành của Ta, và phóng thích kẻ bị lưu đày của Ta mà không đòi giá chuộc, cũng không cần quà cáp, CHÚA của các đạo binh phán như vậy”. Đoạn Kinh Thánh này thật tuyệt vời! Ở đây Đức Chúa Trời tuyên bố là Ngài chọn vua Cyrus, nêu chính xác tên vua, mặc dù ...khoảng 200 năm sau đó vua Cyrus mới lên nắm quyền. Thậm chí vào thời Ê-sai thì mẹ của Cyrus cũng chưa tồn tại trên cõi đời. Trong đoạn này, Ngài nói rất rõ là Ngài chọn vua Cyrus để xây lại thành Jerusalem cho Ngài và phóng thích dân Israel, những người bị lưu đày của Ngài. Những chỗ khác trong Ê-sai cũng cho biết vua Cyrus phải là người Media, không ham tiền và Đức Chúa Trời dùng vua này để trừng phạt đế chế Babylon (Ê-sai 13).

Những điều trên có xảy ra hay không? Lịch sử đã chứng minh tất cả những lời tiên tri ở trên là đúng. Vào năm 606 trước CN (khoảng 100 năm sau thời Ê-sai), nước Do Thái đã bị đế quốc Babylon chiếm đóng và hủy diệt hoàn toàn. Nhiều người Do Thái đã bị lưu đày sang Babylon giống như Đức Chúa Trời đã nói. Đúng 70 năm sau đó, vào năm trị vì thứ nhất của vua Cyrus (năm 536 trước CN), vua đã cho phép người Do Thái trở về lại Jerusalem để xây lại thành và đền thờ cho Đức Chúa Trời. Đúng theo lời hằng sống của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, vua Cyrus không những không lấy tiền hay đòi hỏi bất kỳ điều gì từ người Do Thái,mà còn tặng họ rất nhiều vàng bạc, của cải để họ có thể xây lại đền thờ cho Đức Chúa Trời. Trong cuốn XI của bộ Antiquities of the Jews (http://penelope.uchicago.edu/josephus/ant-11.html), sử gia Do Thái Flavius Josephus viết rằng: “Đức Chúa Trời đã tác động đến tâm trí của Cyrus, nên vua đã ban chiếu chỉ cho toàn Tiểu Á: Vua Cyrus truyền như vậy: ‘Vì Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, đã bổ nhiệm trẫm làm vua của cả đất. Trẫm tin Ngài là Đức Chúa Trời mà người Do Thái thờ phượng. Chính Ngài đã nhắc đến tên trẫm trong các sách Tiên Tri và bảo trẫm phải xây nhà cho Ngài tại Jerusalem trong xứ Judea’”. Được biết là những lãnh đạo Do Thái đã cho vua Cyrus xem đoạn Ê-sai 45 nói về ông.

Thật là tuyệt vời! Trước khi mọi chuyện bắt đầu, Đức Chúa Trời đã cho biết trước sự kết thúc. Trước khi dân Israel bị lưu đày sang Babylon, Ngài tuyên bố sẽ dùng vua Cyrus để chinh phục nước Babylon và phóng thích dân Ngài. Lịch sử đã chứng minh câu Kinh Thánh sau là đúng. Đức Chúa Trời đã phán trong sách Ê-sai: “Từ ban đầu Ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thể nào; từ thuở xưa Ta đã báo trước việc sẽ xảy đến trong tương lai. Ta phán: Những gì Ta dự định Ta sẽ làm cho thành tựu; mọi điều lòng Ta vui thích Ta sẽ thực hiện cho xong” (Ê-sai 46:10).

Mời các bạn xem tiếp bài này ở đây: http://www.angospel.com/tan-the/173-trumpcyrus.html