CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
Trong số các chơn ngôn, câu chơn ngôn gồm 2 chữ: án lam (tiếng Hán) và om ram (tiếng Phạn) có nghĩa là oṃ(quy mệnh) ram(pháp giới thanh tịnh) và Án(quy mệnh) lam(pháp giới thanh tịnh) là câu chơn ngôn có nghĩa vô cùng sâu sắc, cao siêu và không thể nghĩ bàn. nếu ta đọc tụng thường xuyên với tâm thanh tịnh thì sẽ đạt đến cõi thanh tịnh.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 3 năm 2017
https://twitter.com/hienminhtran
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014159897519
http://hientrankhanhdo.wordpress.com/
http://hientran2016.wordpress.com
https://www.facebook.com/Khuc-Hat-Du...5401055570366/
http://hientran1970.blogspot.com
THUYẾT DUNG HÒA http://hientran1970.blogspot.com/201...-dung-hoa.html
THUYẾT DUNG HÒA http://hientrankhanhdo.wordpress.com...uyet-dung-hoa/
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientran1970.blogspot.com/201...-viet-nam.html
TƯƠNG LAI VIỆT NAM http://hientrankhanhdo.wordpress.com...-lai-viet-nam/
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 http://hientran1970.blogspot.com/201...con-ky-21.html
SÁCH DẠY CON THẾ KỶ 21 https://hientrankhanhdo.wordpress.co...con-the-ky-21/