là Vũ Đình Duy con cá nằm trên thớt hoan hô phong trào trừ muỗi diệt ruồi cũa cách mạng