https://www.youtube.com/watch?v=IoP74arVfoc

Sám Hối Khẩu Nghiệp

---------000---------
Cúi Đầu Kính Lễ Như Lai
Con Xin Sám Hối Nghiệp
Sai miệng mồm
Ác miệng bốn thứ bao gồm :
Nói lời thô ác om sòm dệt thêu
Tâng công nói lưỡi hai chiều
Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian
Lời kinh giáo huấn rõ ràng
Đó là Nhân Địa Ngục Đàng Đoạ sa
Cùng loại Ngạ Quý Ác Ma
Chịu nhiều thống thiết
Khảo tra ngục hình
Nếu sanh vào cõi súc sinh
Làm loài quạ cú
Phát thanh rợn mình
Nếu sanh trở lại cõi người
Miệng mồm hôi thối
Nói lời điêu ngoa
Ở trong thân quyến bất hòa
Hay tranh hay cãi
Người xa lánh dần
Miệng gây nghiệp ác ngu đần
Quy Y Tam Bảo ngàn lần ăn năn
Cúi Đầu Kinh Lạy Thế Tôn
Một lòng Sám Hối lòng son giãi bày
Chúng con nhiều kiếp đến nay
Dùng lời thô ác mà gây giận hờn
Với người gây gổ tranh hơn
Nói năng bất nhã
Khinh lờn người trên
Chẳng phân quen lạ sang hèn
Thốt lời nhục mạ
Dưới trên chẳng màng
Miệng mồm chửi rủa phũ phàng
Khiến người oán hận
Tìm đường tránh xa
Cùng người xô sát bất hòa
Oán trời trách đất kêu la quỷ thần
Miệng mồm la lối vang dần
Tạo ra ác khẩu
Thiên thần cũng kiêng
Tội tình vô lượng vô biên
Nay Xin Sám Hối
Nghiệp Điên Dập Đầu
Đời con chẳng biết từ đâu
Chuyên lòng dối trá
Mưu cầu lợi riêng
Ăn không nói có hư huyền
Đặt điều nói láo làm tiền người tin
Cha con thân quyến bạn hiền
Cũng mưu lừa dối
Nói điên làm quàng
Làm cho chia rẽ họ hàng
Làm cho nước mất
Nhà tan mới đành
Hoặc dùng yêu thuật ma hàn
Miệng khoe khoang
Đã tựa thành thánh nhân
Tứ thiền Bát định chứng phần
Bồ Tát La Hán
Được thân thánh hiền
Bầy điều sai khiến long thiên
Sắm trò cầu đảo
Chuyển miền gió mưa
Nay Con Sám Hối Xin chừa
Lòng con chí thiết tóc tơ phát lồ
Hoặc dùng lời lẽ điểm tô
Văn hoa trau chuốt mưu đồ lợi danh
Hoặc dùng âm nhạc chữ tình
Hoặc dùng son phấn
Tô mồm vẽ môi
Lẳng lơ lời nói tiếng cười
Làm điều xằng bậy
Dụ người tà dâm
Khiến người mê sắc loạn tâm
Mỏi mòn chí khí lỗi lầm chẳng hay
Hoặc dùng ý ngữ khoe tài
Vu khống xuyên tạc
Chê bai trung thần
Rèm pha hiếu tử hiền nhân
Khiến cho hậu thế
Ghi lầm người ngay
Ức oan khó cỗi tỏ bày
Ôm lòng oán hận tội dày sử sanh
Nay con phát lộ Chí Thành
Tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ
Kể từ kiếp kiếp nghìn thu
Gây ra tội lỗi oán thù vì đâu
Bày ra lời nói đôi chiều
Tán dương ngoài mặt
Đặt điều sau lưng
Rèm pha phân tán đôi đường
Tâng công kích bác
Lời dường như dao
Vui tôi nghị kỵ lẫn nhau
Vợ chồng ly tán bạn bè lìa xa
Hai bên liên kết an hoà
Cùng vì thêu dệt rèm pha sự tình
Gây lên thù oán giao tranh
Làm cho nước loạn
Dân lành khóc la
Ác nghiệp như nước Hằng Hà
Lòng thành Sám Hối
Xin tha nghiệp dầy
Con nguyện tu sửa từ đây
Nguyện cho tội ác
Miệng này hóa không
Ác Nghiệp Miệng Sám vừa xong
Nhờ công đức sám
Mà lòng được yên
Âm thanh tám thứ đủ duyên
Biện tài bốn thứ chu viên tựu thành
Phát ngôn lời lẽ đành rành
Nói năng hoà hợp ý lành lợi danh
Ai nghe cũng thỏa tấm lòng
Biết rành ngôn ngữ
Tục phong mọi miền
Ngôn ngữ bất tuyệt liên miên
Khiến người giải thoát
Ưu phiền phàm phu
Nhập hàng thánh giá chân tu
Mờ con mắt tuệ phá tù tối tăm
Con xin phát nguyện nhất tâm
Sám hối nghiệp miệng
Mê lầm xưa nay
Cúi đầu năm vóc trước đài
Hướng Về Tam Bảo
Miệt Mài Quy Y.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô ADi Đà Phật
Ngày mới nguyện cầu chư phật
Gia hộ cho tất cả mọi người trên toàn thế giới
Đêm ngày an lành
Sáu thời đều an lành
Bình an mạnh khỏe
Sớm chiều tinh tấn
Thân tâm thường an lạc
Bệnh tật tiêu tan
Tai qua nạn khỏi
Gặp nhiều may mắn
Ấm no hạnh phúc
Và mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người
ADi Đà Phật
[IMG]file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]