Bài thơ Khổ và Vui

Thiên hạ đua nhau nói khổ vui
Biết sao rằng khổ biết sao vui
Vui trong tham dục vui rồi khổ
Khổ để tu hành khổ hóa vui
Nếu biết có vui thi có khổ
Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui
Mong sao giữ tánh không vui khổ
Mới thoát ra ngoài lối khổ vui