Mosqué lớn ở Alger (Algerie) với một ngọn tháp cao 300 m có khả năng chứa 120.000 tín đồ cùng hành lể; dự kiến lể khánh thành sẻ được diển ra vào cuối năm 2016 .


http://islamvachungta.religionboard.net/t131-topic