TRƯỚC KHI NIỆM PHẬT:

1.Niệm: Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần – mỗi lần 1 lạy)

2. Quy Y Tam Bảo:
- Con đem hết lòng thành kính xin Quy y Phật Bảo
- Con đem hết lòng thành kính xin Quy y Pháp Bảo
- Con đem hết lòng thành kính xin Quy y Tăng Bảo

3. Thọ giới:
- Con cố gắng tránh xa sự sát sanḥ.
- Con cố gắng tránh xa sự trộm cắp.
- Con cố gắng tránh xa sự tà dâm.
- Con cố gắng tránh xa sự nói dối.
- Con cố gắng tránh xa sự dễ duôi, uống rượu và các chất say.

4. Niệm rải tâm từ cho mình:
- Tôi nguyện không kết oan trái với bất cứ chúng sanh nào
- Tôi nguyện giữ tâm không thù hậṇ
- Tôi nguyện giữ tâm không khổ não
- Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc

5. Niệm rải tâm từ cho tất cả chúng sinh:
Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
Thân tâm an lạc pháp lành phát sanh
Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
Không kết oan trái, không hành hạ nhau
Không lừa đảo, sát hại nhau
Không gây kinh hoảng làm đau đớn lòng
Không ngã mạn, không khinh thường
Không ỷ tài, ỷ sức, ỷ quyền, ỷ hơn
Cầu cho rũ bỏ oán hờn
Cắt dây oan trái, thiệt hơn giải bày
Cầu cho tiêu tán nạn tai
Cầu cho thoát khỏi bi ai não phiền
Cầu cho thoát cảnh đảo điên
Thoát nạn nước lửa, xích xiềng, binh đao
Từ bi mát trận mưa rào
Mở dây oan trái, xóa câu hận thù
Cầu TÂM thực tập chữ “TU”
An trú chánh niệm tâm từ khởi sanh
Cầu cho tam giới an lành
Tâm an, tuệ tỉnh thanh bình nơi nơi.

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau,
hãy cho được sự an vui, đừng có khổ,
đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng,
hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn,
hãy cho được sự thành tựu đầy đủ,
hãy giữ mình cho được sự an vui.
tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ,
đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ,
đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.

6. Từ bi quán:
Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ.
Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai đã làm tôi đau khổ hay tổn thương.

7. Thập nguyện:
Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ
Nguyện thoát ba tai nước lửa binh
Nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết
Nguyện cho nhân loại ráng tu hành
Nguyện gìn Tam học Giới Định Tuệ
Nguyện đoạn Tham, Sân, Si độc sanh
Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ
Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh
Nguyện tu tinh tấn không giãi đãi
Nguyện sao Đạo Quả sớm viên thành

8. Niệm: Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần - mỗi lần 1 lạy)
--------------------------------------------------------------------------
B/ SAU KHI NIỆM PHẬT:

1. Hồi hướng phước báu:
a. Con xin hồi hướng phước báu niệm Phật này đến chúng sanh trong 31 cỏi, đến chư Thiên ngự tại ngôi gia này.
Con xin hồi hướng phước báu niệm Phật này đến cửu huyền thất tổ nội ngoại, thân bằng quyến thuộc đã quá cố của con, đến các bậc ân nhân, đến chư vị mà vì vô minh con đã làm thương tổn.
Con cũng xin hồi hướng phước báu niệm Phật này đến gia quyến hiện tiền của con.
Cầu cho tất cả đều được hưởng quả lành, đều được sống trong thiện nghiệp.

b. Xin cho phước báu mà con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những đều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.

c. Con nguyện thân không tật bệnh, tâm không phiền não, sống vui trong Pháp Phật Nhiệm Mầu để nuôi dưỡng trí tuệ của Phật dạy. Con nguyện khi hết báo thân này, liền đựơc an lành siêu sanh vào Cỏi Nước Tịnh Độ của Phật A Di Đà.

c. Niệm: Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần - mỗi lần 1 lạy)