Trong phóng sự dưới đây các bạn sẻ thấy sinh hoạt của một cộng đồng Do-Thái giáo bảo thủ tại Jérusalem , phụ nử trùm khăn kín như phụ nử Taliban. Nam nử cách ly , kể cả thành viên trong gia đình.
Giửa Do-Thái giáo và Taliban ai đả sao chép bản quyền lề luật đối với phụ nử của ai ? Chúng ta đừng quên Do-Thái giáo có mặt trước Islam khoảng 3000 năm !