-Lam tai Pittsburgh, Pennsylvania. Tiem khu my trang, tips cao. Cho lam vui ve, cho o tien nghi ( co phong rieng ). Bao luong 850/tuan. Vui long lien lac : Vuong 724 396 7732 hoac Dao 724 777 9999, thank you!