CAN THO NAILS O VUNG VIRGINIA... TIEM MY TRANG, INCOME CAO, TIP RONG RAI...LUONG $1200/TUAN TRO LEN, AN CHIA BAO LUONG TUY Y...NHA O THOAI MAI, PHONG RIENG RONG LON (PRIVACY),INTERNET...CHAC CHAN BAN SE KHONG THAT VONG VI CUOC DI XA KIEM TIEN NAY...XIN LIEN LAC:

Kimberly 770 608 6497 (anytime)
540 586 3264 work