CAN THO NAILS or VO CHONG CUNG OK... CAN BIET LAM PINK AND WHITE or TAY CHAN NUOC...TIM MY TRANG, TIP NONG HAU...
NHA O GAN TIEM,THOAI MÁI, CO PHONG RIENG, INTERNET...LUONG $1000/TUAN TRO LEN... CHU VUI VE VA THOAI MAI...DAY LA CO HOI DE CAC BAN DI LAM XA KIEM TIEN...

DONG 404 394 7885 anytime
540 586 3264 work