Tôi có đề nghị là ông bớt nói linh tinh trên Facebook đi vì sự thật kiến thức của ông vừa mỏng vừa cạn. Đi ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh là ông sẽ thấy kiến thức đó chỉ là đống bùi nhùi. Thành phố Hồ Chí Minh chẳng là cái gì hết nếu không muốn nói văn hóa đó là đống bầy hầy trên đất nước văn minh. Vài lời chia xẻ cùng ông với tất cả sự thành thật và hữu nghị