Gửi các bạn bài viết về con đường của Đức Chúa Trời: Tôn giáo chết hay Đức Chúa Trời hằng sống.

Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn muốn con người đến trực tiếp gặp Ngài, chứ không muốn con người đến với một tôn giáo nào cả. Xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh là hai đường thẳng song song với nhau: đường thẳng của tôn giáo và đường thẳng của sự sống...
Các bạn đọc tiếp ở đây: http://www.angospel.com/duc-tin/101-ton-giao-chet.html