Con người được tạo ra để làm gì? Tại sao con người dù không tìm được sự thỏa mãn thật dù có rất nhiều thú vui giải trí? Tại sao tôn giáo và cả nhà thờ không làm con người thỏa mãn?

Bài viết "Sự ấn định dành cho loài người" (http://www.angospel.com/phuc-am/su-a...oai-nguoi.html) cho bạn một câu trả lời xác thật.