CẦN THỢ NAIL GẤP
Cần thợ giỏi P/W, income
cao $1,000-$1,200/1 tuần
(tuỳ theo khả năng). Có chỗ
ở cho thợ ở xa. Khu Mỹ
trắng.
L/L: Tina 724-774-0807 215-919-5552