IRVINE
Tiệm sang trọng, giá cao
cần thợ K/N P/W, U.V Gel,
Gel color luôn CTN. Cần thợ
lâu dài, không dành giựt, có
trách nhiệm, F/T, rành tiếng
Anh. Làm Sunday.
949-988-7978 619-865-3903