CẦN THỢ NAIL
Cần Thợ Nail. Nữ/Nam. Bao
$800-$1,000/tuần, hơn ăn
chia. Cần Nữ chân tay nước
làm ở ILLINOIS state. Có chỗ
ở. Vợ chồng OK.
331-465-4669 331-472-9681