Cần thợ Nail xuyên bang
kinh nghiệm bột P/W, thợ
tay chân Nước biết Gel &
Wax. Khu Trắng. Lương bao
$900/wk & up or $3,600/M,
hơn chia 6/4. Làm việc vui
vẻ. Có chỗ ở cho thợ. Ưu tiên
thợ nữ.
L/L: 714-595-8270