Sang Tiệm Nails Giá Rẻ!
Chúng tôi muốn sang lại
tiệm vùng Mỹ trắng, đẹp,
rộng, đông khách, tip cao với
giá $45,000. Có thể thương
lượng.
L/L: Thúy 310-484-9679