SANG TIỆM NAILS DENVER, COLORADO
Tiệm đẹp, 8 pedicure, giá
nails còn cao, dễ làm ăn.
Rent $1,000/tháng. Thiếu
người trông coi cần sang rẻ
$45K. Bảo đảm mấy tháng
hè lấy lại vốn.
L/L: 303-478-7817