Cần sang tiệm Nails cách
Bolsa khoảng 3 tiếng rưỡi.
Tiệm có 5 ghế spas, 6 bàn
manicures, 1 phòng facial,
waxing. Tiệm có đông khách
quen và walk-ins.
Xin L/L: Son 928-704-4116