Tiệm Nails vùng Diamond
Bar, 4 SPA, 5 bàn Nails,
phòng Facial Waxing, vì lý
do gia đình cần bán gấp.
Giá $30,000.
Thật lòng xin gọi: 626-823-5705 626-271-3362