Cần Sang Tiệm Nails
Tiệm trong Walmart Super-
center. Tiệm vùng Phoenix.
Nếu ai thật lòng xin gọi số
phone để nói chuyện nhiều
hơn.
L/L: 602-589-9107 (T) 602-550-7353 (C)