Tiệm Nail Spa, Hair. Cách
Bolsa 25 phút trong khu
Plaza. 6 spa, 5 bàn, 3 tóc, 1
facial. Income ổn định. Rent
rẻ. 4 thợ. $15,000.
L/L: 714-548-1854