Portable software thiết lập Chương Trình Tra Cứu Âm Dương Lịch Việt Nam - Lịch Tam Tông Miếu

Software này khá tiện dụng để
*Tra cứu ngày Dương Lịch bất kỳ và xuất ra ngày giờ Âm Lịch tương ứng.
*Chọn ngày tốt, ngày xấu...Như vậy có phần thuận tiện khi nghiên cứu ghi những ngày tốt xấu để quyết định công việc.
Download