Results 1 to 9 of 9

Thread: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  
 1. #1
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  6
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  English:
  Exodus 20

  1 Then God spoke all these words. He said,

  2 'I am Yahweh your God who brought you out of Egypt, where you lived as slaves.

  3 'You shall have no other gods to rival me.

  4 'You shall not make yourself a carved image or any likeness of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters under the earth.

  5 'You shall not bow down to them or serve them. For I, Yahweh your God, am a jealous God and I punish a parent's fault in the children, the grandchildren, and the great-grandchildren among those who hate me;


  6 but I act with faithful love towards thousands of those who love me and keep my commandments.

  7 'You shall not misuse the name of Yahweh your God, for Yahweh will not leave unpunished anyone who misuses his name.

  8 'Remember the Sabbath day and keep it holy.

  9 For six days you shall labour and do all your work,

  10 but the seventh day is a Sabbath for Yahweh your God. You shall do no work that day, neither you nor your son nor your daughter nor your servants, men or women, nor your animals nor the alien living with you.

  11 For in six days Yahweh made the heavens, earth and sea and all that these contain, but on the seventh day he rested; that is why Yahweh has blessed the Sabbath day and made it sacred.

  12 'Honour your father and your mother so that you may live long in the land that Yahweh your God is giving you.

  13 'You shall not kill.

  14 'You shall not commit adultery.

  15 'You shall not steal.

  16 'You shall not give false evidence against your neighbour.

  17 'You shall not set your heart on your neighbour's house. You shall not set your heart on your neighbour's spouse, or servant, man or woman, or ox, or donkey, or any of your neighbour's possessions.'


  Tiếng Việt

  1Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: 2Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.

  3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

  4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

  7Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.


  8Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

  12Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

  13Ngươi chớ giết người.

  14Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

  15Ngươi chớ trộm cướp.

  16Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

  17Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.

 2. #2
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,561
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Tựa đề là 10 điều răng mà tại sao tui thấy có tới 17 điều dậy hả ông kia?
  Cày, cày, cày muôn năm.

  Ba Nồ.

 3. #3
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  6
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Quote Originally Posted by Ba No View Post
  Tựa đề là 10 điều răng mà tại sao tui thấy có tới 17 điều dậy hả ông kia?
  17 là 17 câu, khi minh đọc mới thấy 10 Điều Răn

  Như vấy nè:

  Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.

  1. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

  2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.

  Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.


  3. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

  4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

  5. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

  6. Ngươi chớ giết người.

  7. Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

  8. Ngươi chớ trộm cướp.

  9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

  10. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
 4. #4
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,561
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Xin hỏi mười điều răn là do ai viết ra vậy?
  Cày, cày, cày muôn năm.

  Ba Nồ.

 5. #5
  Join Date
  Dec 2011
  Posts
  9
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Nam Mô A Mi Đà Phật

 6. #6
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  california
  Posts
  28
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Quote Originally Posted by Ba No View Post
  Xin hỏi mười điều răn là do ai viết ra vậy?

  Chắc chắng nà 10 (một chục) điều răng,vì khởi đầu chúa khắc những điều răng trên 3 cục đá rồi đưa cho ông Môi xe đem xuống núi và truyền dạy lại cho dân Do thái (nói riêng).Nhưng khi xuống núi ,ông ta chưng hửng vì dân ta lại đúc tượng bò bằng vàng để thờ ,ông bị đột quỵ ngay tại chỗ,phải có người gọi 911 cấp cứu ,khi xe ăm bu năng chở ông đi cấp kíu,người ta phát hiện 3 cục đá bị vỡ mất 1,chỉ còn 2,nên thay vì 15 điều trên 3 cục đá,nay chỉ còn chẵn 10 nên dễ chịu hơn nhiều ....Âu cũng là do thiên mệnh

 7. #7
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,561
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Quote Originally Posted by vandon View Post
  Chắc chắng nà 10 (một chục) điều răng,vì khởi đầu chúa khắc những điều răng trên 3 cục đá rồi đưa cho ông Môi xe đem xuống núi và truyền dạy lại cho dân Do thái (nói riêng).Nhưng khi xuống núi ,ông ta chưng hửng vì dân ta lại đúc tượng bò bằng vàng để thờ ,ông bị đột quỵ ngay tại chỗ,phải có người gọi 911 cấp cứu ,khi xe ăm bu năng chở ông đi cấp kíu,người ta phát hiện 3 cục đá bị vỡ mất 1,chỉ còn 2,nên thay vì 15 điều trên 3 cục đá,nay chỉ còn chẵn 10 nên dễ chịu hơn nhiều ....Âu cũng là do thiên mệnh
  Giải thích rất chi tiết, xin thành thật cám ơn
  Cày, cày, cày muôn năm.

  Ba Nồ.

 8. #8
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,561
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Quote Originally Posted by Con Chiên View Post
  Nam Mô A Mi Đà Phật
  Nam mô nam méo cái chi đây cha nội kia? Đi lộn phòng rồi, làm ơn qua phòng Phật giáo dùm tui cái đi ông thần sống
  Cày, cày, cày muôn năm.

  Ba Nồ.

 9. #9
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  california
  Posts
  28
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Mười Điều Răn trong Kinh Khánh

  Quote Originally Posted by Ba No View Post
  Giải thích rất chi tiết, xin thành thật cám ơn
  Tôn giáo luôn dạy con người làm lành tránh ác nhưng cũng luôn có những kẻ "thông minh"hơn mức bình thường,họ rất dễ dàng xâm nhập vào tôn giáo để hí lộng quỷ thần,hướng dẫn quần chúng,dắt dìu dư luận đi đến mục tiêu của họ là bá đạo.Những bậc chân tu như chúa giê su hay phật thích ca ...vân vân ,chọn đức khó nghèo để tu, nhưng những bọn buôn thần bán thánh thì xây những "Tòa thánh" nguy nga lộng lẫy.Ngó lại một chút vào thời trung cổ bọn "giáo quyền"đã "luộc"sống biết bao nhiêu người không làm "đẹp lòng chúng (mà nếu không đẹp lòng họ là trái với "thánh ý chúa"và họ có toàn quyền chụp mũ là "việt cộng"này nọ (xin lỗi lúc này việt cộng chưa ra đời) và thẳng tay "làm sạch nước chúa").Chúa không bao giờ làm chính trị.không bao giờ có ý làm kinh tế,không bao giờ có ý định làm zdua (vua),và con người "đại diện"chúa thì tha hồ tác oai tác quái.Nói tóm lại đạo cũng dạy người ta ăn ở ngay lành,làm lành tránh dữ,từ bi hỷ xả,mến chúa yêu người (chứ không phải yêu người đẹp ghét người xấu khinh người nghèo phò kẻ mạnh như ta thường làm) .Đạo chúa hay đạo phật cũng chỉ dạy đơn giản là yêu thương (ngay cả với súc vật).Còn những tôn giáo "hoành tráng"có đủ mọi thứ "lề luật"chỉ để phụng sự cho một bọn "quốc doanh"nào đó chứ nước chúa là ở trên trời chứ không phải ở cõi trần gian này (xin hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen).Không một ai (còn sống) có quyền "thế thiên hành đạo"như họ đã và đang làm ...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Bên Trong
  By MinhNguyet in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 48
  Last Post: 09-14-2010, 10:11 AM
 2. Bắc Kinh trừ mưa như thế nào trong kỳ Olympic
  By thangvietcong in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 1
  Last Post: 07-03-2008, 01:07 PM
 3. Học Kinh Thánh trong Tam Kỳ Phổ Độ
  By daocaodai in forum Tìm hiểu về Cao Đài Đại Đạo
  Replies: 0
  Last Post: 02-25-2008, 08:32 PM
 4. Tran trong Kinh chao quy vi
  By taoteking in forum Xóm Nhà Lá
  Replies: 7
  Last Post: 01-22-2008, 04:12 PM
 5. Kinh Tế TƯ BẢN trong Chế Độ Cọng Sản
  By Hunhanh in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 5
  Last Post: 11-06-2007, 09:43 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •