Page 4 of 12 FirstFirst 123456789101112 LastLast
Results 61 to 80 of 237

Thread: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  
 1. #61
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  A Passion For People

  Read:
  2 Corinthians 5:9-21

  He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again.
  2 Corinthians 5:15

  Mark Twain said, "Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover."

  This quote appears on a Web site intended to help people discover what they are passionate about so they can live with greater significance.

  The apostle Paul's passion in life was largely driven by concern for the eternal destiny of others. In 2 Corinthians 5, he names three things that fueled his passion. First, he recognized that he was accountable to Christ for his service and wanted to give a good accounting at the judgment seat of Christ (vv.9-10). Second, Paul was driven by Christ's love and a desire that others would know the love that he had experienced. In verse 14 he wrote, "For the love of Christ compels us." Finally, he understood that a lost and dying world needs the Savior (v.20).

  What are you passionate about? Paul's passion for people was fueled by the love of Christ - and ours should be as well. Let's apply Twain's words of challenge to our efforts in outreach: "Sail away from the safe harbor." Share the love of Christ with someone today.

  - Bill Crowder

  Set us afire, Lord, stir us we pray!
  While the world perishes, we go our way
  Purposeless, passionless, day after day;
  Set us afire, Lord, stir us we pray!

  - Cushman

  Talking to Christ about others helps us to talk to others about Christ.

  ODB
  Lannguyen

 2. #62
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  503
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống


  ]
  Thân chúc LANNGUYEN một mùa GiangSinh tràn đầy hồng ân THIÊN CHÚA.

 3. #63
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Chờ Niềm Vui

  Đọc:
  2 Cô-rinh-tô 4:8-18

  Khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có vui mừng. - Thi Thiên 30:5
  Phần lớn cuộc sống xoay quanh sự chờ mong. Chúng ta sẽ mất biết bao nhiêu nếu một sáng thức giấc nghe thông báo bất ngờ: "10 phút nữa sẽ tới Giáng sinh!" Niềm hân hoan trước nhiều sự kiện trong cuộc sống được vun đắp nhờ thời gian chúng ta chờ mong.

  Giáng sinh, những kỳ nghỉ, những chuyến truyền giáo, những sự kiện thể thao. Tất cả đều có giá trị nhờ nhiều ngày giờ chúng ta trông ngóng - nôn nóng tưởng tượng trong trí, cảnh vui nhộn, thách thức, và hào hứng sắp tới.
  Tôi nghĩ đến giá trị của sự chờ mong cùng niềm phấn khích cho lòng người khi đọc Thi Thiên 30:5, "Khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có vui mừng." Tác giả Thi Thiên công bố ý tưởng an ủi rằng nỗi buồn trên đất chỉ kéo dài một thời gian ngắn so với niềm vui chờ mong sẽ bắt đầu trên thiên đàng và còn lại đến muôn đời. Phao-lô mô tả một ý tương tự trong 2 Cô-rinh-tô 4:17, nơi chúng ta khám phá ra rằng sự "hoạn nạn nhẹ" dẫn chúng ta tới vinh hiển có giá trị đời đời.

  Hiện nay, những ai trong chúng ta khóc, có thể hi vọng thay vì tuyệt vọng, và chờ mong thay vì buồn rầu. Có thể trong lòng chúng ta là bóng đêm, nhưng ngay trước mặt là bình minh vĩnh cửu. Và với cảnh đó, Đức Chúa Trời hứa ban niềm vui của ban mai thiên đàng.

  - Dave Branon

  Chúng ta có thể chịu đựng thử thách đời này
  vì cớ niềm vui đời sau.

  Lời Hằng Sống
  Lannguyen

 4. #64
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Waiting For Joy

  Read:
  2 Corinthians 4:8-18

  Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. - Psalm 30:5

  A large part of life centers around anticipation. How much we would lose if we were to wake up one day to the unexpected announcement: "Christmas in 10 minutes!" The enjoyment in many of life's events is built on the fact that we have time to anticipate them.

  Christmas, vacations, mission trips, sporting events. All grow in value because of the hours we spend looking forward to them - eagerly running through our minds the fun, challenges, and excitement they'll bring.

  I think about the value of anticipation and the thrill it can bring to the human heart when I read Psalm 30:5, "Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning." The psalmist is declaring the comforting idea that our earthly sorrow lasts but a short time when compared with the anticipated joy that will begin in heaven and last forever. Paul pens a similar idea in 2 Corinthians 4:17, where we discover that our "light affliction" leads to a glory of eternal value.

  For now, those of us who weep can dwell on hope instead of hopelessness and anticipation instead of sorrow. It may be nighttime in our hearts, but just ahead lies the dawn of eternity. And with it, God promises the endless joy of heavenly morning.

  - Dave Branon
  Tribulation, grief, and sorrow
  Are but heaven's steppingstones
  To a bright and glad tomorrow
  Where no heartache can be known.

  - Glass

  We can endure this life's trials
  because of the next life's joys.


  ODB
  Lannguyen

 5. #65
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Merry Christmas and Happy New year  Lannguyen

 6. #66
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Đọc Sách Cấm

  Đọc:
  Giê-rê-mi 36:1-8, 21-26

  Hãy chép... mọi lời ta đã phán cùng ngươi... để ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian ác và tội lỗi chúng nó.
  - Giê-rê-mi 36:2-3

  The American Library Association [Hội Thư Viện Mỹ] chỉ định tuần này là Banned Books Week [Tuần Sách Cấm] để ăn mừng quyền tự do đọc và nói lên ý kiến riêng "cho dù ý kiến đó có thể bị cho là không chánh thống hoặc không phổ biến."

  Kinh Thánh là sách bán chạy ở mọi thời đại, nhưng lại bị cấm ở vài nơi trên thế giới vì bị cho là nguy hiểm. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ nguy hiểm đối với những người sợ khám phá ra mình nhầm lẫn. Nguy hiểm đối với những người bóc lột kẻ yếu cùng người ngây thơ, đối với những người dùng vũ lực để trói buộc người khác trong đói nghèo và dốt nát, những người không muốn từ bỏ tội lỗi mình ưa thích, những người cho rằng có thể tìm được sự cứu rỗi bên ngoài Đấng Christ.

  Chẳng ai muốn bị người khác nói mình sai lầm. Chẳng ai muốn nghe rằng hành vi của mình đang đưa bản thân cùng người mình yêu thương vào hiểm nguy hoặc sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời cuối cùng rồi sẽ cạn kiệt. Thế nhưng đây chính là thông điệp Đức Chúa Trời truyền cho Giê-rê-mi viết ra (Giê-rê-mi 36:2). Khi thông điệp của Ngài được đọc cho Vua Giê-hô-gia-kim, vua cắt nát cuộn giấy rồi quăng vào lửa (c.23).

  Cách duy nhất để biết mình đúng, ấy là sẵn sàng tìm ra điều mình sai. Hãy đọc sách bán chạy của mọi thời đại, mà bị cấm và hãy để cho sách đó bày tỏ cho bạn biết sự thật về Đức Chúa Trời - và về bản thân bạn.

  - Julie Ackerman Link

  Kinh Thánh vẽ bức tranh con người thật của chúng ta
  Lannguyen

 7. #67
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Read A Banned Book

  Read:
  Jer. 36:1-8,21-26

  Write... all the words that I have spoken to you... that everyone may turn from his evil way, that I may forgive their iniquity and their sin.
  - Jeremiah 36:2-3

  The American Library Association has designated this week as Banned Books Week in celebration of the freedom to read and to express one's opinion "even if that opinion might be considered unorthodox or unpopular."

  The Bible is the all-time bestselling book, but in some parts of the world it is banned because it's considered dangerous. The Bible is dangerous, however, only to those who fear finding out that they are wrong. It's dangerous to those who exploit the weak and the innocent, who use force to keep others enslaved in poverty and ignorance, who don't want to give up their favorite sin, who believe that salvation can be found apart from Christ.

  No one wants to be told they are wrong. No one wants to hear that their behavior is putting themselves and those they love in danger or that God's patience will eventually wear out. Yet that was the message God told Jeremiah to write (Jer. 36:2). When His message was read to King Jehoiakim, the king cut up the scroll and threw it into the fire (v.23).

  The only way to know we are right is to be willing to discover where we are wrong. Read the all-time bestselling banned book, and let it reveal to you the truth about God - and about yourself.

  - Julie Ackerman Link
  Lord Jesus, show Thyself to me
  In very truth and deed;
  Help me to find, O Christ, in Thee,
  More than my deepest need. - Clarkson

  The Bible shows us a picture of who we really are.
  Lannguyen

 8. #68
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Ông Chủ Tới Kìa!

  Đọc:
  Giô-suê 7:16-22

  Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. - 1 Giăng 1:9

  Một số trò chơi vi tính xuất hiện với nét đặc trưng gọi là "Khóa Chủ." Nếu bạn đang chơi một trò khi lẽ ra bạn phải làm việc, thì ai đó (giống như ông chủ) bước vào phòng làm việc, bạn bấm nhanh nút Khóa Chủ. Màn hình vi tính thay đổi ngay, che giấu việc bạn đang làm.

  Tìm cách che mắt người khác khi chúng ta làm điều sai quấy, là chuyện tự nhiên. Có thể chúng ta cảm thấy có lỗi, nhưng ước muốn tránh nhìn nhận trách nhiệm mình, thường mạnh hơn lỗi lầm của chúng ta.

  A-can cố gắng che giấu tội. Ông đã ăn cắp bạc và vàng rồi đem giấu trong trại (Giô-suê 7:20-21). Nhưng khi người Y-sơ-ra-ên bị bại trận, Chúa bảo lãnh tụ Giô-suê của họ rằng sự thua trận là do tội lỗi ở trong trại (c.11-12). Chúa chỉ ra A-can là kẻ phạm tội. Và tuy A-can đã xưng ra, ông cùng gia đình vẫn bị hành quyết (c.25).


  Có thể chúng ta không hiểu tại sao Đức Chúa Trời xử lý tội của A-can khắt khe như vậy, nhưng chúng ta biết Ngài đang dạy dân sự về sự thánh khiết của Ngài và về nhu cầu họ phải tuân giữ mạng lịnh Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17).

  Nếu bạn đã bất tuân, đây là lúc để ra khỏi chỗ núp của mình. Đức Chúa Trời đang yêu thương kêu gọi bạn và hứa thanh tẩy, tha thứ và phục hồi bạn.

  - Anne Cetas


  Xưng tội là chìa khóa mở cửa tha thứ.
  Lannguyen

 9. #69
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Here Comes The Boss!

  Read:
  Joshua 7:16-22

  If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. - 1 John 1:9

  A number of computer games come with a special feature called the "Boss Key." If you're playing a game when you're supposed to be working, and someone (like the boss) walks into your office, you quickly strike the Boss Key. Your computer screen changes immediately, hiding what you've been doing.

  Trying to hide from others when we've done something wrong comes naturally. We may feel guilty, but our desire to avoid admitting our responsibility is often stronger than our guilt.

  Achan tried to hide his sin. He had stolen silver and gold and hidden it in his tent (Josh. 7:20-21). But when the Israelites were defeated in battle, the Lord told their leader Joshua that the loss was due to sin in the camp (vv.11-12). The Lord identified Achan as the one who had sinned. And even though Achan confessed, he and his family were executed (v.25).

  We may not understand why God dealt so harshly with Achan's sin, but we do know He was instructing His people in His holiness and their need for obedience to His commands (Ex. 20:17).

  If you've been disobedient, it's time to come out of hiding. God is lovingly calling you and offering His cleansing, forgiveness, and restoration.

  - Anne Cetas

  O Lord, help me to come to You
  When I would rather hide my sin;
  Give me the courage to confess
  So I can be made clean within.

  - SperHow beautiful beyond compareWill paradise be found!


  - Montgomery

  Confession is the key that opens the door to forgiveness.
  Lannguyen

 10. #70
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Eat This Bread

  Read:
  Matthew 26:20-30

  Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me the One to be Ruler in Israel. - Micah 5:2

  Christmas isn't the time of year when our thoughts naturally turn to the Last Supper - or what the Jews called Passover. But that particular Passover is critical to Christmas. After breaking bread and giving it to His disciples, Jesus said, "Take, eat; this is My body" (Matt. 26:26). Breaking bread was a traditional part of Passover, but adding "this is my body" was a striking departure from the familiar liturgy. The disciples must have been bewildered.

  Later the meaning became clear. Jesus was born in Bethlehem, which means "house of Bread." He was laid in a manger - a feeding trough. He once said, "I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever; and the bread that I shall give is My flesh" (John 6:51).

  The prophet Micah indicated that One born in Bethlehem would rule over Israel (5:2). But not until Jesus came did anyone realize the uniqueness of this Kingdom. Christ's rule would not be imposed upon anyone; it would be imparted to those who accepted this new citizenship.

  As we sing of Bethlehem mangers, let's remember that the heaven-sent infant King came so that we might "eat this bread" and partake of His divine nature.

  - Julie Ackerman Link

  Thou art the bread of life, O Lord, to me,
  Thy holy Word the truth that saveth me;
  Give me to eat and live with Thee above,
  Teach me to love Thy truth, for Thou art love. - Lathbury

  Only Christ the Living Bread
  can satisfy our spiritual hunger.
  Lannguyen

 11. #71
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Hãy Ăn Bánh Này

  Đọc:
  Ma-thi-ơ 26:20-30

  Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi dù nhỏ giữa hàng ngàn trong Giu-đa, nhưng từ ngươi sẽ ra một Đấng Cai trị trong Y-sơ-ra-ên. - Mi-chê 5:2

  Giáng sinh không phải là thời điểm trong năm, tự nhiên khiến chúng ta nghĩ tới Tiệc Thánh - hoặc điều mà người Do Thái gọi là Lễ Vượt Qua. Nhưng Lễ Vượt Qua đặc biệt đó quan trọng đối với Giáng sinh. Sau khi bẻ bánh và trao cho môn đồ, Chúa Giê-xu phán, "Này là thân thể Ta, hãy lấy ăn đi" (Ma-thi-ơ 26:26). Bẻ bánh là một phần truyền thống của lễ Vượt qua, nhưng nói "này là thân thể ta" thì đây là sự tẻ tách lạ thường khỏi nghi thức quen thuộc. Môn đồ hẳn phải kinh ngạc.

  Về sau, ý nghĩa trở nên rõ ràng. Chúa Giê-xu sinh tại Bết-lê-hem, có nghĩa "nhà Bánh." Ngài được đặt trong máng cỏ - máng ăn. Có lần Ngài nói, "Ta là bánh hằng sống từ trời. nếu ai ăn bánh này, sẽ sống mãi; và bánh Ta sẽ ban cho, chính là thịt Ta" (Giăng 6:51).

  Tiên tri Mi-chê cho thấy Đấng sinh tại Bết-lê-hem sẽ cai trị trên Y-sơ-ra-ên (5:2). Nhưng phải chờ tới lúc Chúa Giê-xu đến, mọi người mới nhận biết tính cách đặc biệt của vương quốc này. Đấng Christ không áp đặt quyền cai trị của Ngài đối với ai cả; chỉ những ai chấp nhận quyền công dân mới này, thì mới ở dưới quyền này.

  Trong khi ca ngợi máng ăn Bết-lê-hem, chúng ta hãy nhớ rằng Vua hài nhi từ trời sai xuống để chúng ta được "ăn bánh này" và được dự phần trong bản tánh thiên thượng của Ngài.

  - Julie Ackerman Link


  Chỉ Đấng Christ là Bánh Hằng sống,
  mới thỏa mãn cơn đói thuộc linh của chúng ta.
  Lannguyen

 12. #72
  Join Date
  Jun 2004
  Location
  Japan
  Posts
  2,815
  Thanks
  18
  Thanked 5 Times in 4 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Cát Bụi Mong Manh

  http://www.bennhac.com/#/song/17252/Cat-Bui-Mong-Manh

  Chúa tạo dựng con từ cát bụi
  Nhắm mắt lìa đời con trở về trở về bụi trần
  Ôi cuộc đời vạn người chênh vênh
  Như cánh gió thoáng bụi mong manh
  Như năng chiều tàn tạ qua nhanh.

  Lạy Chúa xin xót thương con tâm hồn yếu đuối
  Biết mình vương mắt tội đầy lúa sống làm người
  Đã biết bao nhiêu lần con sa ngã
  Lỗi lầm cầu ân tha thứ, chân thành xám hối ăn năn.

  Chúa tạo dựng con từ cát bụi
  Nhắm mắt lìa đời con trở về con trở về bụi trần
  Ôi cuộc đời bèo bọt hư không
  Tha sống thánh sẽ chịu hương vô
  Như lá vàng lìa cành đong đưa.

  Chúa tạo dựng con từ cát bụi
  Nhắm mắt lìa đời con trở về con trở về bụi trần
  Ôi cuộc đời bèo bọt hư không
  Như ánh chớp gió ngựa qua sông
  Như đóm lửa lập lòe đêm đông.
  "And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years - Và cuối cùng, không phải đếm kể bao nhiêu năm ta sống. Chính là ta đã sống như thế nào và ra sao trong những năm tháng đó"

  Tổng thống Abraham Lincoln

 13. #73
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Đời người ngắn ngủi & Thiên Chúa hằng hữu

  Thánh Vịnh
  90
  (89)Đời sống con người mong manh và mỏng giòn
  1 Lời cầu nguyện. Của ông Mô-sê, người của Thiên Chúa.
  Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ,
  Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn.
  2 Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên,
  địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành,
  Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời.
  3 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,
  Ngài phán bảo : “Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi !”
  4 Ngàn năm Chúa kể là gì,
  tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
  khác nào một trống canh thôi !
  5 Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
  như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
  6 nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
  chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
  7 Ngài thịnh nộ, chúng con phải mạng vong,
  nổi trận lôi đình : thấy mà khủng khiếp !
  8 Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài,
  lỗi thầm kín, Thánh Nhan đều soi tỏ.
  9 Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ,
  kiếp sống thoảng qua : một tiếng thở dài.
  10 Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
  mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
  mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
  cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.
  11 Cơn giận Ngài, ai lường được sức mạnh,
  trận lôi đình, ai hiểu thấu căn nguyên ?

  12 Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
  ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.


  13 Lạy CHÚA, xin trở lại ! Ngài đợi đến bao giờ ?
  Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây.
  14 Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,
  để ngày ngày được hớn hở vui ca.
  15 Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ,
  bù lại những tháng năm
  Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu.
  16 Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa
  được thấy công trình Ngài thực hiện,
  và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài.
  17 Xin cho chúng con được vui hưởng
  lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
  Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
  xin củng cố việc tay chúng con làm.

  ==========/

  90
  Đức Chúa Trời Đời Đời Và Loài Người Ngắn Ngủi .
  1 Lạy Chúa, Ngài là nơi cư trú của chúng tôi đời đời.
  2 Trước khi núi non được sinh ra;
  Trái đất và thế gian được tạo nên;
  Từ trước vô cùng cho đến đời đời,
  Ngài là Đức Chúa Trời.
  3 Chúa khiến con người trở về với bụi đất;
  Ngài phán: Hỡi loài người, hãy trở về bụi đất.
  4 Vì một ngàn năm trước mắt Chúa
  Giống như một ngày hôm trước đã trôi qua,
  Như một canh trong đêm.
  5 Ngài khiến chúng nó trôi đi như dòng nước lũ;
  Đời chúng nó như một giấc ngủ;
  Như cỏ mọc xanh tươi lúc ban mai;
  6 Buổi sáng cỏ nảy nở và tốt tươi;
  Đến chiều chúng tàn phai và khô héo.
  7 Thật vậy, chúng tôi bị hủy diệt vì cơn giận Chúa;
  Bị kinh hoàng vì cơn thịnh nộ của Ngài.
  8 Ngài đặt sự gian ác chúng tôi trước mặt Ngài;
  Để những tội lỗi bí mật của chúng tôi trong ánh sáng trước mặt Ngài.
  9 Bởi cơn thịnh nộ của Ngài mọi ngày chúng tôi đều qua đi;
  Các năm chúng tôi kết thúc như tiếng thở dài.
  10 Tuổi tác chúng tôi thọ được bảy mươi,
  Nếu mạnh khỏe thì tám mươi,
  Nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm;
  Vì đời sống thoáng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.
  11 Ai biết được năng lực của cơn giận Chúa?
  Ai hiểu được hậu quả của cơn thịnh nộ Ngài?

  12 Vậy, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,
  Để chúng tôi được lòng khôn ngoan.


  13 Lạy CHÚA, xin hãy trở lại, Ngài còn giận đến bao giờ?
  Xin thương xót các tôi tớ Ngài.
  14 Mỗi buổi sáng xin cho chúng tôi được thỏa lòng trong tình yêu thương của Ngài;
  Để chúng tôi được hân hoan ca hát và vui mừng suốt đời.
  15 Xin cho chúng tôi được vui mừng tương ứng với số ngày mà chúng tôi chịu hoạn nạn;
  Tương ứng với số năm mà chúng tôi bị tai họa.
  16 Xin cho các tôi tớ Chúa thấy những công việc Ngài,
  Và con cháu họ thấy quyền năng vinh quang Ngài.
  17 Nguyện xin ân huệ của Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên chúng tôi.
  Xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi.
  Vâng, xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng tôi làm.
  ====/
  Psalm 90
  A prayer of Moses, the man of God.
  1 Lord, through all the generations
  you have been our home!
  2 Before the mountains were born,
  before you gave birth to the earth and the world,
  from beginning to end, you are God.
  3 You turn people back to dust, saying,
  “Return to dust, you mortals!”
  4 For you, a thousand years are as a passing day,
  as brief as a few night hours.
  5 You sweep people away like dreams that disappear.
  They are like grass that springs up in the morning.
  6 In the morning it blooms and flourishes,
  but by evening it is dry and withered.
  7 We wither beneath your anger;
  we are overwhelmed by your fury.
  8 You spread out our sins before you—
  our secret sins—and you see them all.
  9 We live our lives beneath your wrath,
  ending our years with a groan.
  10 Seventy years are given to us!
  Some even live to eighty.
  But even the best years are filled with pain and trouble;
  soon they disappear, and we fly away.
  11 Who can comprehend the power of your anger?
  Your wrath is as awesome as the fear you deserve.

  12 Teach us to realize the brevity of life,
  so that we may grow in wisdom.


  13 O LORD, come back to us!
  How long will you delay?
  Take pity on your servants!
  14 Satisfy us each morning with your unfailing love,
  so we may sing for joy to the end of our lives.
  15 Give us gladness in proportion to our former misery!
  Replace the evil years with good.
  16 Let us, your servants, see you work again;
  let our children see your glory.
  17 And may the Lord our God show us his approval
  and make our efforts successful.
  Yes, make our efforts successful!

 14. #74
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Có Hy Vọng

  by Russell Pond

  Một sáng sớm thứ bảy nọ, tôi cần hoàn tất công việc ở công ty. Từ nhà tôi đến San Antonio chỉ mất một tiếng đồng hồ bằng xe hơi. Trước đây tôi lái xe đến sở làm nhiều lần, nhưng sáng hôm đó thì hoàn toàn khác hẳn. Những gì xảy ra trong ngày hôm đó chỉ diễn ra trong vòng vài phút, nhưng nó chế ngự cuộc đời tôi suốt mười năm sau.

  Khi tôi vào thành phố, tôi để ý tim tôi đập rất nhanh, và tôi thấy khó thở. Có điều gì đây? Tay chân tôi bắt đầu tê cóng. Lên cơn tim sao! Tôi bị bệnh đau tim sao! Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Tôi điên mất. Tôi chỉ biết mình. Lúc này tôi biết mình sắp chết mất. Chúa ơi! Đừng để con chết!

  Hóa ra là tôi không bị đau tim. Tôi không bị điên, và tôi vẫn sống để có thể chia xẻ cùng các bạn những gì mà tôi đã trải qua. Các bác sĩ cho rằng tôi bị sốc vì hoảng sợ.

  Thường trong con người chúng ta khi suy nghĩ đến cái chết hay bị điên thì hay bị sốc vì hoảng sợ. Một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng một phần ba số người được đưa vào phòng cấp cứu vì "vấn đề tim" là do sốc vì hoảng sợ.
  Chứng rối loạn vì hoảng sợ khác sốc vì hoảng sợ. Cơn sốc "mặc dù chỉ kéo trong vài phút " nhưng rất khủng khiếp. Chứng rối loạn là do những hậu qủa từ cơn sốc. Những biến chứng của nó cũng do sợ hãi khi có cơn bị sốc khác - chứng sợ khoảng rộng và lạm dụng thuốc phiện hay rượu. Theo Viện Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia, khoảng 20 " 30 triệu người Mỹ bị chứng rối loạn vì hoảng sợ.

  Mặc dù những cơn sốc vì hoảng sợ có từ hàng thập niên trước, nhưng các bác sĩ bây giờ mới hiểu nguyên nhân gây ra những tệ nạn đáng sợ này. Cơ thể con người có thể phản ứng hoá sinh tự nhiên với nỗi sợ như một hệ thống "chiến đấu hay là bỏ chạy". Trong hệ thống này, cơ thể sẵn sàng hoặc là chạy trốn khỏi sợ hoặc là đương chịu và chiến đấu.

  Để minh họa điều này, thử tưởng tượng bạn đang đi qua khu rừng rậm hoang vắng. Khi bạn đến bên bờ suối, bạn có thể chú ý một con gấu mập đen đang ăn. Lúc này con gấu không chú ý gì bạn, nhưng cơ thể bạn bắt đầu phản ứng. Tim bạn bắt đầu đập thình thịch, và huyết áp bạn tăng. Tay chân bạn bắt đầu tê cóng, vì máu dồn từ tay đến chân để bạn có thể chạy và chiến đấu. Adrenaline khiến cho cơ thể bạn khỏi lo lắng. Nhưng trong lúc này, tâm trí bạn không tập trung vào cơ thể bạn , mà là tập trung vào con gấu. Nếu con gấu nhìn thấy bạn, thì cơ thể bạn phải sẵn sàng phản ứng.

  Một người nào đó đang bị sốc vì hoảng sợ sẽ kinh nghiệm những triệu chứng tương tự này: tim đập nhanh, cảm giác tay chân bị tê cóng , và huyết áp tăng. Nỗi sợ hãi không có lý trí tăng dần vì "nhìn thấy con gấu". Vì không thể nhận thấy được nguy hiểm bên ngoài, nên người bị bệnh sốc vì hoảng sợ bắt đầu nghe cơ thể mình đang nói gì. Tim tôi đập nhanh. Có lẽ đo ùlà bị đau tim. Cơ thể tôi tê cóng. Chắc tôi chết mất. Những suy nghĩ luồn nhanh vào tâm trí vì người bị sốc do hoảng sợ cố "nhìn thấy con gấu".

  Chứng rối loạn vì hoảng sợ thường xảy ra với phụ nữ hơn là nam giới. Cứ tám phụ nữ được chẩn đoán bệnh này thì chỉ có một nam. Theo NMHI, chứng rối loạn vì hoảng sợ hay lo lắng thường liên quan đến vấn đe àsức khỏe phụ nữ . Đối với nam, thì lạm dụng thuốc phiện hoặc rượu.

  Trong nhiều năm, tôi đến thăm bác sĩ hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân vấn đề của mình. Tôi cũng đã đến nhà chữa trị tâm thần chẩn đoán là tôi bị chứng rối loạn vì hoảng sợ, vì lo lắng. Cũng thật may là không phải một mình tôi bị nhưng những người khác cũng bị tương tự như tôi vậy. Bác sĩ cho tôi điều trị khoảng 3 tháng bằng thuốc chống lo lắng và dùng phép chữa tác nhân. Tuy nhiên phương pháp chữa trị không thành công cho mấy. Sau vài năm, nỗi sợ hãi lại tái phát.

  Khi còn theo học ở Cao Đẳng, tôi khám phá ra một dạng thuốc tự điều trị tạm thời như là "Alcohol". Hai mươi phần trăm số người mang chứng rối loạn vì hoảng sợ dùng alcohol hay thuốc phiện để giảm bệnh. Hầu như mỗi đêm, tôi uống rượu để tránh nỗi sợ hãi.

  Hai năm sau khi tốt nghiệp, rượu alcohol và nỗi sợ hãi vẫn diễn tiến. Tôi cảm thấy chẳng ai có thể giúp tôi. Và như vậy tôi đâm ra chán nản, thất vọng. Trong tâm trạng thất vọng, tôi đã thốt lên lời cầu nguyện, "Lạy Chúa, nếu Ngài có thật, thì hãy gíup con. Xin Ngài cất đi nỗi sợ hãi này".

  Sau khi viếng thăm nhiều hội thánh, tôi thấy một hội thánh mà mình thích tham gia. Tôi trở nên hoàn toàn khác hẳn ngày trước. Ở hội thánh không mang tính giáo phái này chỉ tập trung vào sự thờ phượng. Tôi biết đây là chỗ dành cho tôi.

  Khi viếng thăm lần thứ ba, Mục sư chia xẻ về nỗi sợ hãi mà ông cũng từng kinh qua. Tôi đã nghe nhiều người nói về nỗi sợ hãi này, nhưng lần này thì khác hẳn. Tôi biết rõ loại sợ hãi mà Mục Sư đang mô tả. Sau cùng, Mục sự bằng lòng gặp tôi để khuyên bảo.

  Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau, Mục sư bảo tôi giải thích những gì mà tôi đang trải qua. Khi tôi nói vấp váp, Mục sư bảo tôi thôi nói, và Mục sư nói, "Như vậy tốt rồi, hãy để tôi giải thích". Khi Mục sư bắt đầu mô tả nỗi sợ hãi, tôi sửng sốt " hình như có ai đó có thể mô tả nỗi sợ hãi của mình.
  Và rồi những lớp vỏ thất vọng dần dần bị trốc ra. Không những tôi tìm thấy người nào đó cũng kinh nghiệm như tôi, mà tôi cảm thấy thoải mái. Có hy vọng. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể thấy tia sáng nơi cuối đường hầm.

  Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu tìm kiếm. Tôi muốn học biết về những cơn sốc và bệnh rối loạn vì hoảng sợ càng nhiều càng tốt. Tôi bắt đầu thu thập những bài báo về đề tài này. Tôi tra cứu kinh thánh đề cập đến nỗi sơ hãi. Tôi đọc sách được biên bởi các bác sĩ, nhà chữa trị tâm thần và nhà tâm lý hiểu sâu về chứng lo lắng này.

  Trong tất cả các dữ liệu được nghiên cứu, tôi không bao giờ tìm thấy một phép chữa nào là một sớm một chiều. Tôi hy vọng có "một viên thuốc thần kỳ" nào đó, nhưng không có. Chẳng bao lâu tôi biết rằng chữa bệnh là một qúa trình.
  Lannguyen

 15. #75
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Có Hy Vọng [2]

  Sau khi gặp những bệnh nhân mang chứng hoảng sợ, tôi biết rằng qúa trình chữa bệnh liên quan đến thời gian của chứng rối loạn. Vì những ai đang kinh qua những cơn sốc vì hoảng sợ trong vài năm, thì thời gian chữa bệnh thường mất vài thanùg. Những ai đã kinh qua nỗi sợ hãi cả một đời người, như tôi và Mục sư của tôi, thì phép chữa bệnh phải là một qúa trình.

  Để bắt đầu hiểu biết về chứng rối loạn thì cần phải khắc phục chứng rối loạn vì hoảng sợ. Biết cách làm thế nào cơ thể phản ứng trong tình huống "chiến đấu hay bỏ chạy" có thể giúp bạn nhiều khi cơn sốc vì hoảng sợ phát sinh. Khi tâm trí bắt đauà "tìm kiếm con gấu", thì người mang chứng sợ hãi này hiểu được lý do những suy nghĩ nảy sinh.

  Ngày nay các bác sĩ có thể am hiểu chứng lo lắng băn khoăn này. Chứng rối loạn vì hoảng sợ là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần có thể chữa được trong xã hội hiện nay. Tin đanùg buồn là trong bốn người thì chỉ có một người tìm kiếm phương pháp điều trị. Trên chín mươi phần trăm số người điều trị thì có thể giảm bệnh chỉ trong vòng vài tuần lễ. Nếu bạn cảm thấy bạn là nạn nhân của chứng sợ hãi này, hãy tìm đená bác sĩ. Có hy vọng. Đến lúc sẽ được chữa lành.

  Đối với tôi, chìa khoá để được lành bệnh đo ùlà Đức Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh có chép quyết chẳng có đieuà sợ hãi trong sự yêu thương nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt (I Giăng. 4: 18). Chỉ qua Đức Chúa Jesus thì mới đạt ïđená tình yêu thương trọn vẹn đó.

  Bạn có thể hỏi, "Tôi chịu đựng những cơn sốc hoảng sợ và nỗi sợ hãi. Tôi bắt từ đâu?" Bạn có thể bắt đầu bằng cách cầu nguyện. Hãy nói lời cầu nguyện đơn sơ mà tôi đã cầu nguyện khi tôi lâm vào đường hầm đen tối đó. Hãy cầu xin Đức Chúa tỏ chính mình Ngài cho bạn. Hãy trao phó cuộc đời bạn cho Đức Chúa Jesus Christ. Và rồi chỉ qua Ngài, Đức Chúa Trời sẽ cắt bỏ sự sợ hãi bất toàn đó bằng tình yêu trọn vẹn của Ngài. Thì bạn sẽ tìm được phương thuốc chữa lành.

  Lạy Cha trên trời, con đến bên Ngài, Đấng đã đanùh bại nỗi sợ hãi này. Kinh Thánh có chép tình yêu thương trọn vẹn của Cha cắt bỏ mọi sự sợ hãi, và con muốn nếm biết tình yêu của Ngài. Con biết con đã không sống một đời sống trọn vẹn trước mặt Ngài, nhưng chỉ có Ngài là Đức Chúa Jesus sống trọn vẹn. Con xin trao phó cuộc đời con cho Ngài để sống trong mối liên hiệp tình yêu với Ngài. Bây giờ con xin đến bên Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ và hưởng được sự bình an của Ngài ban cho con. Con cầu xin trong danh Đức Chúa Giê Xu Christ. Amen.

  Tôi hy vọng bài làm chứng này đem ơn phước đến bạn. Nếu bạn muốn hỏi tôi về những cơn sốc vì hoảng sợ hay nếu bạn cần cầu nguyện, xin bạn vui lòng gởi Email đến tôi. Tôi trông tin bạn. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn!

  Russel đang giúp đỡ cho nhiều người mang chứng sốc vì hoảng sợ trên mạng Internet qua website, "Kỳ Bình An".

  Bạn có thể viết thư đến Russel Pond theo địa chỉ [email protected].

  Do Lê Ái Huệ (HopeWay.org) chuyển ngữ


  Lannguyen

 16. #76
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống


 17. #77
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Vua

  Đọc:
  Khải Huyền 17:9-14

  Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, và Chiên Con sẽ thắng hơn, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua. - Khải Huyền 17:14

  Có thể bạn lấy làm lạ về số người trên thế giới biết hôm nay là sinh nhựt của Elvis Presley. Tiếng tăm dài lâu của người ca sĩ từ Mississippi này lan rộng nhiều thế hệ và nền văn hóa. Hơn 30 năm sau cái chết của anh, số nhạc bán ra cùng đồ lưu niệm cũng như hợp đồng cho phép của Presley mang về hàng triệu đô lợi nhuận hằng năm. Anh được phong tặng "Vua nhạc Rock and Roll." Elvis thường được gọi đơn giản là "Vua."

  Dù "vua" đời này là những người nổi tiếng, những vận động viên, người đội vương miện, hoặc là "trùm" gì đó, thì họ cũng đến rồi đi. Ảnh hưởng của họ có thể là rộng lớn và người theo họ cuồng si trung thành, nhưng cũng không kéo dài mãi.

  Tuy nhiên, Kinh Thánh đề cập Chúa Giê-xu Christ là Vua đời đời. Khải Huyền 17 nói tiên tri về việc vua chúa trần gian sẽ giao chiến để lập uy quyền vào ngày tận thế. Nhiều học giả Thánh Kinh tranh luận về nhân thân những vua chúa này, nhưng Đấng mà họ không thể thắng hơn thì không ai nhầm lẫn được: "Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, và Chiên Con sẽ thắng hơn, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua; và những kẻ cùng ở với Ngài đều được kêu gọi, tuyển chọn và trung tín" (Khải Huyền 17:14).
  Giê-xu Christ là Chúa là Vua, và Ngài sẽ trị vì đời đời.

  - David McCasland

  Không có đặc ân nào lớn hơn là được làm thần dân
  của Vua trên muôn vua
  . ODB


  Lannguyen

 18. #78
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  The King

  Read:
  Revelation 17:9-14

  These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings. - Revelation 17:14

  It might be surprising how many people around the world know that today is Elvis Presley's birthday. The enduring popularity of the singer from Mississippi spans generations and cultures. More than 30 years after his death, sales of Presley's music, memorabilia, and licensing agreements generate millions of dollars in annual income. Once dubbed "The King of Rock and Roll," Elvis is often called simply, "The King."

  Whether the "kings" of this world are celebrities, athletes, crowned heads, or tycoons, they come and go. Their influence may be immense and their followers fanatically loyal, but it doesn't last forever. The Bible, however, refers to Jesus Christ as the eternal King. Revelation 17 speaks prophetically of earthly kings who will fight to establish their authority at the end of the ages. Biblical scholars have debated the identities of these kings, but there is no mistake about the One they cannot overpower: "These will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for He is Lord of lords and King of kings; and those who are with Him are called, chosen, and faithful" (Rev. 17:14).

  Jesus Christ the Lord is King, and He will reign forever.

  -David McCasland

  The King of kings and Lord of lords
  Who reigns today within our heart,
  Will one day bring His peace on earth
  A kingdom that will not depart.

  - Sper

  There is no greater privilege than
  to be a subject of the King of kings
  .


  Lannguyen

 19. #79
  Join Date
  May 2004
  Location
  Singapore,Thailand,ÚSA
  Posts
  1,920
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  There is no greater privilege than
  to be a subject of the King of kings.

  Không có đặc ân nào lớn hơn là được thuộc về
  Vua trên muôn vua.
  Longnguyen

 20. #80
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,267
  Thanks
  49
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Trên Cánh

  Đọc:
  Ma-thi-ơ 10:27-31

  Vì vậy, đừng sợ; các ngươi quí trọng hơn nhiều chim sẻ. - Ma-thi-ơ 10:31

  Trong sách On The Wing [Trên Cánh], Alan Tennant ghi lại nỗ lực của mình nhằm theo dõi sự di cư của loài chim ưng. Được quí vì đẹp đẽ, nhanh nhẹn, và mạnh mẽ, loài chim mồi kỳ lạ này là bạn săn được vua chúa lẫn quí tộc ưa thích. Đáng buồn là việc sử dụng rộng rãi thuốc diệt trùng DDT trong thập niên 1950 đã ảnh hưởng qui trình sinh sản và đưa chúng vào danh sách những chủng loại bị lâm nguy.

  Vì quan tâm sự phục hồi chủng loại này, Tennant đã gắn máy truyền tin để chọn một số chim ưng theo dõi kiểu di cư của chúng. Nhưng khi ông cùng với người bạn phi công bay chiếc Cessna phía sau loài chim này, thì họ liên tục bị mất tín hiệu từ máy truyền tin. Dù với công nghệ tiên tiến, họ vẫn không luôn luôn theo dõi được những con chim họ muốn cứu giúp.

  Thật vui khi biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng chăm sóc chúng ta không bao giờ lạc đường theo dõi chúng ta. Chúa Giê-xu phán, ngay cả một con chom sẻ "rơi xuống đất cũng không ngoài ý muốn [Đức Chúa Trời]... Vì vậy, chớ sợ; các ngươi quí trọng hơn nhiều chim sẻ" (Ma-thi-ơ 10:29-31).

  Khi chúng ta đối diện hoàn cảnh khó khăn, sợ hãi có thể khiến chúng ta thắc mắc không biết Đức Chúa Trời có hay biết hoàn cảnh của chúng ta không. Lời dạy của Chúa Giê-xu bảo đảm chúng ta rằng Đức Chúa Trời quan tâm sâu sắc và đang nắm quyền điều khiển. Ngài sẽ không bao giờ lạc bước theo dõi chúng ta

  - Dennis Fisher

  Nếu Đức Chúa Trời chăm sóc loài chim,
  há Ngài chẳng chăm sóc con cái Ngài sao
  ?

  Lời Hằng Sống
  Lannguyen

Page 4 of 12 FirstFirst 123456789101112 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 1
  Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
 2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
  By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
  By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
 4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
  By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 15
  Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
 5. Kinh Tế
  By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 0
  Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •