Page 3 of 12 FirstFirst 123456789101112 LastLast
Results 41 to 60 of 237

Thread: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  
 1. #41
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Waiting

  Read:
  Psalm 70

  Make haste to help me, O Lord! - Psalm 70:1

  Make haste to help me, O Lord!" the psalmist David prayed (Ps. 70:1). Like him, we don't like to wait. We dislike the long lines at super-market checkout counters, and the traffic jams downtown and around shopping malls. We hate to wait at the bank or at a restaurant.

  And then there are the harder waits: a childless couple waiting for a child; a single person waiting for marriage; an addict waiting for deliverance; a spouse waiting for a kind and gentle word; a worried patient waiting for a diagnosis from a doctor.

  What we wait for, however, is far less important than what God is doing while we wait. In such times He works in us to develop those hard-to-achieve spiritual virtues of meekness, kindness, and patience with others. But more important, we learn to lean on God alone and to "rejoice and be glad" in Him (v.4).

  F. B. Meyer said, "What a chapter might be written of God's delays! It is the mystery of the art of educating human spirits to the finest temper of which they are capable. What searchings of heart, what analyzings of motives, what testings of the Word of God, what upliftings of soul.... All these are associated with those weary days of waiting, which are, nevertheless, big with spiritual destiny." - David Roper

  Be still, My child, and know that I am God!
  Wait thou patiently - I know the path you trod.
  So falter not, nor fear, nor think to run and hide,
  For I, thy hope and strength, am waiting by thy side. - Hein

  God stretches our patience to enlarge our soul
  Lannguyen

 2. #42
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Baì giảng cuả Chúa về sự giâù có trên thế gian

  Baì giảng cuả Chúa về sự giâù có trên thế gian

  Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca

  Đừng thu tích của cải cho mình

  13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.”
  14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?”
  15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

  16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi,
  17 mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’
  18 Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.
  19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’
  20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’

  21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

  Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng

  22 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc ;
  23 vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc.

  24 Hãy nhìn những con quạ mà suy : chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao !
  25 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay ?

  26 Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì ?

  27 Hãy nhìn hoa huệ mà suy : chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết : ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.
  28 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin !

  29 Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm.
  30 Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm ; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó.

  31 Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho.


  Luke 12:13-28
  13) One of the multitude said to him, "Teacher, bid my brother divide the inheritance with me." 14) But he said to him, " Man, who made me a judge or divider over you?" 15) And he said to them, " Take heed, and beware of all covetousness; for a man's life does not consist in the abundance of his possessions." 16) And he told them a parable, saying, " The land of a rich man brought forth plentifully; 17) and he thought to himself, `What shall I do, for I have nowhere to store my crops?' 18) And he said, `I will do this: I will pull down my barns, and build larger ones; and there I will store all my grain and my goods. 19) And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years; take your ease, eat, drink, be merry.' 20) But God said to him, `Fool! This night your soul is required of you; and the things you have prepared, whose will they be?' 21) So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God. 22) And he said to his disciples, " Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat, nor about your body, what you shall put on. 23) For life is more than food, and the body more than clothing. 24) Consider the ravens: they neither sow nor reap, they have neither storehouse nor barn, and yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds! 25) And which of you by being anxious can add a cubit to his span of life? 26) If then you are not able to do as small a thing as that, why are you anxious about the rest? 27) Consider the lilies, how they grow; they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 28) But if God so clothes the grass which is alive in the field today and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O men of little faith!"

 3. #43
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  RAO-GIẢNG LỜI CHÚA

  Tác giả
  : Mục Sư Phan Thanh Bình

  Rao-giảng “lời của Đấng Christ” (Rô-ma 10:17) không dễ. Rao-giảng không có nghĩa là lập lại “lời của Đấng Christ” cho người khác nghe. “Rao” cho người nghe, nhưng phải “giảng” cho người hiễu. “Rao” thì ai cũng rao được, nhưng “giảng” thì không phải ai cũng giảng được. Đức Chúa Jêsus đã biết sự khó-khăn trong việc “giảng” lời Ngài sau khi Ngài về trời, Ngài trấn-an các môn-đồ Ngài về việc này: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời-đời, tức là thần Chân-lý, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài .... Đấng Yên-ủi tức là Đức Thánh-Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy-dỗ các ngươi, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” và “Ngài dẫn các ngươi vào mọi chân-lý.” (Giăng 14:16-17, 26; 16:13).

  Kể từ ngày Hội-Thánh Ngài được thành-lập trong ngày lễ Ngũ-Tuần, Đức Thánh-Linh giáng xuống và vận-hành trong Hội-Thánh (Công-vụ các sứ-đồ 2). Đức Thánh-Linh đã làm phận-sự Ngài như lời Chúa Jêsus đã phán. Mọi người có Đức Thánh-Linh đều nói cho mọi người biết “những sự cao-trọng của Đức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 2:11), là “rao-giảng nhơn-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài.” (I Phi-e-rơ 2:9). Nhưng Phi-e-rơ thì “giảng” một bài khá dài với ý-nghĩa “lời của Đấng Christ”. “Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng họ và khuyên-lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng-dõi gian-tà này! Vậy, những người nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội-Thánh.” (Công-vụ các sứ-đồ 2:40-41).

  “Lời của Đấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là đem ngươi ta đến sự cứu-rỗi.
  “Lời của Đấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là đem con-cái Chúa đến sự “hiểu-biết chân-lý”. “Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết chân-lý” (I Ti-mô-thê 2:4). “Hiểu-biết chân-lý” là hiểu-biết “ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2) trong cả Kinh-Thánh.

  “Lời của Đấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là làm cho người ta chấp-nhận và tin “chân-lý”, “hầu cho chân-lý của Tin-Lành được vững-bền trong anh em” (Ga-la-ti 2:5) để không bị mưu ma chước quỷ dỗ-dành, cũng không bị những “tà-giáo” đời này làm suy-yếu đức-tin.

  “Lời của Đấng Christ được rao-giảng” chỉ có mục-đích là trung-tin vâng-lời Chúa truyền: “Dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:20). “Dạy” là “Lời của Đấng Christ được rao-giảng”, còn “giữ” là bổn-phận của người nghe “Lời của Đấng Christ được rao-giảng”. Chúng ta, con-cái Chúa phải có tinh-thần như con-cái Chúa tại Bê-rê, “ngày nào cũng tra xem Kinh-Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (Công-vụ các sứ-đồ 17:11). “Có thật” là có đúng “chân-lý của Đấng Chrit” không.

  Ngày nay, thời-kỳ cuối cùng của thời-đại ân-sủng, nhiều người “rao-giảng”, nhưng “lời của Đấng Christ (không) được rao-giảng”. Họ “rao-giảng” thời-sự, thuật lại một biến-động, kể một câu chuyện thế-thái nhân-tình, rồi từ đó “rút ra” những “bài học thuộc-linh”, cuối cùng, dùng một Kinh-Thánh nào đó “đóng ấn” lên “bài học thuộc linh”.
  Nhiều người “rao-giảng” và “lời của Đấng Christ được rao-giảng”.

  Nhưng “giảng” theo tâm-lý học, xã-hội học, hay khoa-học thực-nghiệm để nói lên cái hay, cái lạ, cái cao-cả, và có khi cả cái huyền-bí “lời của Đấng Christ”.

  Nhiều người “rao-giảng” và “lời của Đấng Christ được rao-giảng”, nhưng lại “giảng” theo luân-lý ở đời thay vì “chân-lý”, nêu ra những phương-thức sống ở đời theo tinh-thần “lời của Đấng Christ”.

  Nhiều người “rao-giảng”, thay vì giảng “lời của Đấng Christ” được ghi trong Kinh-Thánh, họ lại “giảng” huyền-thoại của Đấng Christ được ghi trong các sách thuộc loại chuyện xưa tích cũ. Như chuyện “nhà thông-thái thứ tư” thường được “giảng” trong mùa Giáng-Sinh.

  Tại sao nhiều người “rao-giảng” theo những cách trên? Chỉ vì người “rao-giảng” mong đáp-ứng nhu-cầu thính-giả trong thời-buổi này, là thời “người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm họp các giáo-sư (người rao-giảng) chung-quanh mình, bịt tai không nghe chân-lý, mà xây-hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 3:3-4).

  Người trung-tín “rao-giảng” cách chân-thật “lời của Đấng Christ” không dễ. “Lời của Đấng Christ được rao-giảng” phải có tác-động “dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-chính, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn và sắm-sẵn để làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16).

  Mục-đích “lời của Đấng Christ được rao-giảng”, “hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn-vẹn để làm mọi việc lành”. Để đạt đến mục-đích, người nghe phải chịu “dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-chính”. No pain, no gain.

  Tôi sẽ trung-tín “rao-giảng” “lời của Đấng Christ” hàng tuần trên trang báo này. Nếu những lời “rao-giảng” có “đụng” đến quí vị khiến quí vị “khó chịu”, xin quí vị “chịu khó” tiếp-tục đọc để quí vị hưởng được linh-nghiệm lời Chúa Jêsus phán: “Các ngươi sẽ biết chân-lý và chân-lý sẽ buông-tha các ngươi.” (Giăng 8:32).

  Mục-sư Phan-thanh-Bình.
  Lannguyen

 4. #44
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Chúa noí gì về sự giàu sang trên thê gian...

  Luca 12

  Người Giàu Dại Dột

  13 Trong đám đông, có người nói: “Thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con!”

  14 Ngài đáp: “Này anh [†] Nt: người kia, ai lập Ta lên để xử kiện hoặc phân chia gia tài cho các anh?”

  15 Rồi Ngài bảo dân chúng: “Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!”

  16 Ngài lại dạy họ một ngụ ngôn: “Ruộng của một người kia rất trúng mùa.
  17 Ông này ngẫm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa!’

  18 Rồi tự nhủ: ‘Ta sẽ làm thế này: ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó.’
  19 Ta sẽ bảo linh hồn ta: ‘Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi!’

  20 Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta: ‘Hỡi kẻ khờ dại kia! Đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai?

  21 Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế.’ ”

  Sự Lo Lắng

  22 Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Vậy nên Ta bảo các con, đừng lo lắng về đời sống, phải lấy gì ăn để sống, lấy gì mặc để che thân.

  23 Vì mạng sống [†] Nt: linh hồn giá trị hơn thức ăn, thân thể giá trị hơn quần áo.
  24 Hãy nghĩ xem loài quạ: Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng không kho tàng, không vựa lẫm, thế mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim biết bao!

  25 Có ai trong các con nhờ lo lắng mà kéo dài đời [†] Ctd: tầm vóc mình thêm được một khoảnh khắc [†] Nt: Cu-bít (42.20cm) nào không?
  26 Nếu một việc rất nhỏ như thế còn không làm nổi, tại sao các con lo lắng về những việc khác?

  27 Hãy nghĩ xem các loài hoa huệ [†] Ctd: hoa đồng mọc lên cách nào. Chúng chẳng nhọc công kéo chỉ, dệt tơ, thế mà, Ta bảo các con: Dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo đẹp như một trong những đóa hoa nầy.
  28 Hỡi những kẻ ít đức tin, hoa cỏ là loài nay ở ngoài đồng, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp đến thế, huống chi các con.

  29 Đừng chạy theo miếng ăn, thức uống, cũng đừng lo âu.
  30 Vì tất cả các dân trên thế giới đều đeo đuổi những thứ ấy, nhưng Cha các con biết các con cần những điều ấy rồi.

  31 Trái lại, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, [†] Nước Ngài thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con.

  32 Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi.

  33 Hãy bán của cải để làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn, và kho báu không hao hụt trên trời, là nơi không có kẻ trộm bén mảng và không có mối mọt phá hoại.

  34 Vì tiền của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”

 5. #45
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Exploratory Procedure

  Read:
  Hebrews 4:11-16

  The Word of God is living and powerful, ... a discerner of the thoughts and intents of the heart. - Hebrews 4:12

  I have a friend who recently under went a laryngoscopy. I winced as he explained how his doctor took a camera with a light on the end and stuck it down his throat to try to find the cause of his pain.

  It reminded me that God's Word is like a laryngoscopy. It invades the unseen areas of our lives, exposing the diseased and damaged spiritual tissue that troubles us. If you're wincing at the thought of how uncomfortable this divine procedure might be, consider Jesus' words: "Everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed" (John 3:20). Internal intrusions may be uncomfortable, but do you really want the disease?

  Welcoming God's Word to penetrate the deep, dark places of our hearts is the only way to find true healing and the spiritual health we long for. Believe me, the procedure will be thorough. As the writer of Hebrews assures, God's Word is "sharper than any two-edged sword" (4:12) - piercing all the way through the external stuff of our lives, all the way down to our thoughts, intentions, and motives.

  So what are you waiting for? With God's Word you don't need an appointment. The divine surgeon is ready when you are! - Joe Stowell

  Ever present, truest Friend,
  Ever near Thine aid to lend,
  Guide us as we search the Word,
  Make it both our shield and sword. - Anon.

  Let God's Word explore your inner being.
  Lannguyen

 6. #46
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Thủ Tục Phát Hiện

  Đọc:
  Hê-bơ-rơ 4:11-16

  Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, ... phân biệt tư tưởng và ý định trong lòng. - Hê-bơ-rơ 4:12

  Tôi có người bạn gần đây mới vừa chụp hình thanh quản. Tôi nhăn mặt khi nghe anh giải thích cách bác sĩ dùng chiếc máy ảnh có gắn đèn chiếu một đầu, đẩy vào cuống cổ anh để tìm ra nguyên nhân cơn đau của anh.

  Điều này nhắc nhở tôi rằng Lời Chúa cũng giống như sự chụp hình thanh quản, xâm nhập vào những vùng khó thấy trong đời sống chúng ta, phơi bày các mô thuộc linh bị hư hại và bịnh hoạn khiến chúng ta bất ổn.

  Nếu bạn nhăn mặt khi nghĩ tới thủ tục thiên thượng gây khó chịu này, thì hãy nghĩ tới lời Chúa Giê-xu: "Phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày ra chăng" (Giăng 3:20). Xâm nhập bên trong có thể gây khó chịu, nhưng bạn có thực sự muốn mình bịnh không?

  Tiếp nhận lời Đức Chúa Trời thâm nhập những nơi sâu kín tăm tối trong lòng là cách duy nhất để tìm được sự chữa lành cùng sức khỏe thuộc linh chúng ta thực sự khao khát. Hãy tin tôi, thủ tục sẽ thật thông suốt. Như tác giả Hê-bơ-rơ bảo đảm, lời Đức Chúa Trời "sắc hơn gươm hai lưỡi" (4:12) - xuyên thấu nội tạng trong đời sống chúng ta, đâm xuyên tư tưởng, ý định và động cơ của chúng ta.

  Vậy thì bạn còn chờ gì? Với Lời Đức Chúa Trời, bạn chẳng cần hẹn trước. Nhà phẫu thuật thiên thượng sẵn sàng khi bạn cũng sẵn sàng! - Joe Stowell

  Hãy để Lời Đức Chúa Trời dò xét
  con người bên trong của bạn.

  Lời hằng Sống
  Lannguyen

 7. #47
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Phục Vụ Hoặc Chết

  Đọc:
  Mác 10:35-45

  Con Người không đến để người khác phục vụ mình, mà để phục vụ người khác. - Mác 10:45

  Tiến sĩ Paul Brand kể cho tôi về một người Pháp đáng nhớ tên là Pierre, phục vụ trong Quốc hội cho tới khi bị vỡ mộng vì đà thay đổi chính trị chậm chạp. Suốt một mùa đông khắc nghiệt, nhiều hành khất Paris bị chết cóng. Ở thế cùng, Pierre phải ra làm việc giữa vòng họ và tổ chức cho tập thể hành khất.
  Họ chia thành từng tổ đi lục lạo chai lọ khắp thành phố. Sau đó, ông hướng dẫn họ dùng gạch thải bỏ, xây một nhà kho và bắt đầu doanh nghiệp chế biến chai lọ. Cuối cùng, ông giao trách nhiệm cho từng hành khất phải giúp người nghèo hơn mình. Kế hoạch phát triển. Chỉ trong vài năm, ông thành lập được tổ chức từ thiện Emmaus.

  Cuối cùng, Paris chỉ còn vài người hành khất. Vì vậy Pierre sang Ấn Độ. Ông nói, "Nếu tôi không gặp được những con người nghèo khổ hơn đám hành khất của tôi, thì phong trào này có thể quay vào chính mình. Họ sẽ trở thành một tổ chức giàu có, mạnh mẽ, và toàn bộ ảnh hưởng thuộc linh sẽ tiêu tan. Họ sẽ chẳng còn ai để phục vụ."

  Tại một thuộc địa phương ở Ấn Độ, Pierre gặp các bịnh nhân còn nghèo khổ hơn những hành khất trước đây của ông. Trở về Pháp, ông huy động hành khất xây một trại phong trong một bịnh viện ở Ấn Độ.

  Ông nói với các bịnh nhân biết ơn ông, "Chính các anh đã cứu chúng tôi. Chúng tôi phải hoặc phục vụ hoặc chết thôi." - Philip Yancey


  Nếu muốn có công trường phục vụ, hãy nhìn quanh bạn. LHS
  Lannguyen

 8. #48
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Serve Or Die

  Read:
  Mark 10:35-45

  The Son of Man did not come to be served, but to serve. - Mark 10:45

  Dr. Paul Brand told me of a memorable Frenchman named Pierre, who had served in Parliament until he became disillusioned with the slow pace of political change. During a harsh winter, many Parisian beggars froze to death. In desperation, Pierre became a friar to work among them and organize the beggars themselves.

  They divided into teams to scour the city for bottles. Next, he led them to build a warehouse out of discarded bricks and start a business processing the bottles. Finally, he gave each beggar responsibility to help another poorer than himself. The project caught on. In a few years he founded the charitable organization Emmaus.

  Eventually, there were few beggars to be found in Paris. So Pierre went to India. "If I don't find people worse off than my beggars," he said, "this movement could turn inward. They'll become a powerful, rich organization, and the whole spiritual impact will be lost. They'll have no one to serve."
  At a leprosy colony in India, Pierre met patients worse off than his former beggars. Returning to France, he mobilized the beggars to build a leprosy ward at a hospital in India.

  "It is you who have saved us," he told the grateful patients. "We must serve or we die." - Philip Yancey

  Thinking It Through

  In Mark 10:35-37, what did James and John seek?
  What did Jesus say about the world's authority? (v.42).
  How are followers of Christ to be different? (vv.43-45).


  If you want a field of service, look around you. ODB
  Lannguyen

 9. #49
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Nhân sinh quan Cơ đốc = - ( nhân sinh quan người đời)

  Nhân sinh quan Cơ đốc = - ( nhân sinh quan người đời)

  2. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

  Tám mối Phúc
  5


  1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.
  2 Người mở miệng dạy họ rằng :

  3 “Phúc thay ai
  có tâm hồn nghèo khó,
  vì Nước Trời là của họ.

  4 Phúc thay ai hiền lành,
  vì họ sẽ được Đất Hứa
  làm gia nghiệp.

  5 Phúc thay ai sầu khổ,
  vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

  6 Phúc thay ai
  khát khao nên người công chính,
  vì họ sẽ được Thiên Chúa
  cho thoả lòng.

  7 Phúc thay ai xót thương người,
  vì họ sẽ được
  Thiên Chúa xót thương.

  8 Phúc thay ai
  có tâm hồn trong sạch,
  vì họ sẽ được
  nhìn thấy Thiên Chúa.

  9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
  vì họ sẽ được gọi
  là con Thiên Chúa.

  10 Phúc thay ai
  bị bách hại vì sống công chính,
  vì Nước Trời là của họ.

  11 Phúc thay anh em
  khi vì Thầy
  mà bị người ta sỉ vả, bách hại
  và vu khống đủ điều xấu xa.

  12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
  vì phần thưởng dành cho anh em
  ở trên trời thật lớn lao.
  Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

  Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian

  13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

  14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.
  15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.
  16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

 10. #50
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Lời Chúa: Vũ Khí của Cơ Đốc Nhân

  Ê-phê-sô 6:14-17

  "Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời" (câu 17).

  Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã trang bị cho con cái Ngài vũ khí tấn công nào để giúp họ chiến thắng Sa-tan? Cơ Đốc nhân cần rèn luyện năng lực sử dụng vũ khí Đức Chúa Trời ban cho như thế nào?

  Trong khi chờ đợi máy bay tại phi trường, một mục sư bắt chuyện với một người khách đồng hành. Sau một lúc hàn huyên, đề tài của cuộc đối thoại chuyển qua sở thích đọc sách. Vị mục sư hỏi: "Quyển sách mà ông thích đọc nhất là gì?" Người khách đồng hành trả lời ngay không một chút lưỡng lự: "Kinh Thánh."

  Thật ngạc nhiên và cũng rất đỗi sung sướng, vị mục sư bước ngay vào cuộc thảo luận về Kinh Thánh, vốn là đề tài sở trường của mình. Sau khi ca tụng giá trị của Kinh Thánh, vị mục sư thốt lên lời cảm khái: "Đáng tiếc là ngày nay có nhiều người quá xem thường Kinh Thánh.

  Thí dụ như có lần tôi thấy người chủ tiệm tạp hóa trong khu phố của tôi đã dùng những trang Kinh Thánh để gói hàng." Người khách chợt sôi nổi hẳn lên: "Về giá trị của Kinh Thánh thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông, nhưng về việc những trang Kinh Thánh được dùng để gói hàng thì tôi có một cách nhìn hơi khác với ông.

  Dĩ nhiên, dùng những trang Kinh Thánh để gói hàng thì thật là một việc báng bổ và không nên làm. Nhưng nếu có một kẻ vô tín nào đó làm như vậy thì Đức Chúa Trời cũng có cách để đem lại kết quả tốt." Với vẻ mặt đắm chìm trong hồi tưởng, ông kể tiếp: "Trước đây khá lâu, tôi là một kẻ vô thần và là một bợm nhậu.

  Một lần nọ, tôi mua một chai rượu ở tiệm rượu, và người bán hàng đã gói chai rượu trong những trang Kinh Thánh. Một câu trong những trang Kinh Thánh đó đã chạm đến tận đáy lòng tôi. Sau đó, vì tò mò tôi quyết định mua một quyển Kinh Thánh để đọc thử.

  Kết quả như ông thấy đấy, Đức Chúa Trời đã bắt phục tôi. Tôi đã bỏ hẳn rượu và những thói xấu khác, tin nhận Chúa, và bây giờ đang là thành viên trung tín của Ban Chấp Sự ở nhà thờ X. Tôi cũng buồn như ông về việc người chủ tiệm tạp hóa đã dùng những trang Kinh Thánh để gói hàng, nhưng biết đâu những tờ giấy gói hàng kỳ lạ này sẽ chạm đến một linh hồn nào đó..."

  Lời Đức Chúa Trời có quyền năng phi thường. Đối với những tội nhân như người nghiện rượu trong câu chuyện trên, Lời Chúa có quyền năng bắt phục để họ ăn năn và tiếp nhận Chúa.
  Sau khi trở thành con cái Chúa, Lời Ngài lại là một thứ vũ khí thuộc linh cực kỳ quan trọng để nhờ đó họ có thể tự vệ và đắc thắng những sự tấn công của kẻ thù Sa-tan.
  Con cái Chúa còn là những chiến sĩ thuộc linh của Đức Chúa Trời, do đó cần phải học để sử dụng thành thạo vũ khí thuộc linh này hầu có thể tấn công vào những đồn lũy của Sa-tan và đánh bại nó.

  Hình ảnh những người lính chiến La Mã rất quen thuộc đối với những độc giả của Sứ đồ Phao-lô, nên ông đã mượn hình ảnh này để truyền đạt những sứ điệp và những lời khuyên quan trọng.

  Những người lính chiến trong thời xa xưa đã phải rèn luyện mỗi ngày để có thể sử dụng thành thạo vũ khí của họ. Cũng một cách như vậy, Cơ Đốc nhân cần phải rèn luyện "năng lực chiến đấu thuộc linh" của mình bằng cách học hỏi Lời Chúa mỗi ngày.

  Muốn cho việc rèn luyện có hiệu quả, tín hữu phải quyết tâm giữ vững một thời biểu đọc Kinh Thánh hằng ngày. Việc kế tiếp là suy ngẫm cẩn thận những điều mình đã đọc.
  Bước tiếp theo là tìm hiểu Lời Chúa. Những sách giải kinh có thể giúp đỡ chúng ta trong việc này. Bước kế tiếp là ghi nhớ Lời Chúa. Bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất đó là thực hành Lời Chúa.

  Những quốc gia trên thế giới đã bỏ ra những khoảng tiền khổng lồ để xây dựng những hệ thống phòng thủ tối tân và mua sắm những thứ vũ khí tấn công tân tiến nhất.

  Tuy nhiên, đôi khi những trang thiết bị này vẫn không thể nào ngăn cản nỗi những sự tấn công từ bên ngoài. Những nỗ lực phòng thủ như vậy vẫn không ngăn cản được những thảm họa xảy ra, huống hồ là sự chểnh mảng của con cái Chúa trong sự trang bị thuộc linh. Nếu con cái Chúa không cẩn thận trang bị Lời Chúa cho đời sống mình, chắc chắn không thể nào tránh khỏi "thảm họa thuộc linh" khi những ngày khó khăn ập đến.

  Ngược lại, khi đã được trang bị Lời Chúa một cách đầy đủ, chẳng những Cơ Đốc nhân sẽ không khiếp sợ trước sự tấn công của Sa-tan mà còn có dư năng lực để đánh bại những âm mưu của nó.

  Bạn sử dụng gươm Đức Thánh Linh: Lời Chúa trong đời sống thuộc linh thế nào? Ngày nay bạn có quyết tâm tìm kiếm, học hỏi Lời Chúa mỗi ngày không? Sưœ dụng câu Kinh Thánh nào nếu bạn nghi ngờ? Naœn lòng? Caœm thấy cô đơn? Thất vọng? Bị cám dỗ, phạm tội, ghen ghét, ganh tị...?

  Lạy Chúa, xin thêm sức lực thiên thượng của Ngài cho con, để con có thể quyết tâm trang bị thuộc linh cho mình bằng cách học hỏi Lời Ngài một cách hết lòng mỗi ngày.

  SVTK
  Lannguyen

 11. #51
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Lá thư cuối cùng cuả Tông đồ Phao lô

  Thánh Phao lô không thuộc về 12 môn đố cuả Chuá, là một người chống đối và bách haị những tín đồ , nhưng sau khi gặp Chuá trên đường đi Damacus, Thánh Phao lô đã được sự kêu goị cuả Chuá và ông ta trở thành nhà truyền giaó thành công nhất trong lịch sử nhân loại.

  Lá thư này, Thánh Phao Lô viết cho một người trẻ tuổi Ti mô Thê trong lúc các tín đồ đang bị khủng bố , các tà thuyết và sự chia rẽ trong giaó hội đã xuất hiện , đã có nhiều người sự nản lòng, bỏ đaọ. ... Giaó hội đang trên đưòng suy xụp và tàn lụi.

  Thánh Phao lô đang ở trong tù ,chờ ngày bị xủ tử. Trong lá thư này, Thánh Phao lô khuyên baỏ Ti mô Thê một điều: tiếp tục đi rao truyền Tin Mừng cuả Chuá...

  ===================================
  Thư 2 Gửi Ông Ti-mô-thê

  Lời mở đầu và tạ ơn
  1

  1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su,
  2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an.

  3 Tôi tạ ơn Thiên Chúa, Đấng tôi phụng thờ với lương tâm trong sạch, theo gót tổ tiên ; tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhớ đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày.
  4 Nhớ đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chan chứa niềm vui.
  5 Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà Êu-ni-kê, mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy.

  Những ơn ông Ti-mô-thê đã nhận được

  6 Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.
  7 Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.

  8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa ; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng.

  9 Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su,
  10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.

  11 Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng Tin Mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy.

  12 Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này ; nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng : Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó.

  13 Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy.
  14 Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.

  15 Anh biết rằng mọi người ở A-xi-a đã bỏ tôi ; Phy-ghê-lô và Héc-mô-ghê-nê cũng ở trong số ấy.
  16 Xin Chúa tỏ lòng thương xót gia đình anh Ô-nê-xi-phô-rô, vì đã nhiều lần anh làm cho tôi lên tinh thần, và đã không hổ thẹn vì tôi phải mang xiềng xích ;
  17 trái lại, vừa đến Rô-ma, anh vội vã đi tìm và đã thấy tôi.
  18 Xin Chúa ban cho anh tìm thấy nơi Chúa lòng thương xót, trong Ngày đó. Về công việc phục vụ của anh ấy ở Ê-phê-xô, thì anh đã quá rõ.

  Ý nghĩa các đau khổ của người tông đồ
  2

  1 Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Ki-tô Giê-su.
  2 Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, những người sẽ có khả năng dạy cho người khác.

  3 Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Ki-tô Giê-su.
  4 Trong nghề binh, không ai vướng mắc vào những việc thuộc đời sống dân sự ; có thế mới đẹp lòng người đã tuyển mộ.
  5 Người tham dự điền kinh cũng vậy, không đoạt giải nếu không thi đấu theo luật lệ.
  6 Còn người nông dân làm việc vất vả, thì phải là người đầu tiên được hưởng phần hoa lợi.
  7 Anh hãy hiểu điều tôi nói, vì Chúa sẽ ban cho anh ơn thông hiểu mọi sự.

  8 Anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô,
  Đấng đã sống lại từ cõi chết,
  Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít,
  như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo.
  9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích !

  10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.

  11 Đây là lời đáng tin cậy :
  Nếu ta cùng chết với Người,
  ta sẽ cùng sống với Người.

  12 Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
  ta sẽ cùng hiển trị với Người.
  Nếu ta chối bỏ Người,
  Người cũng sẽ chối bỏ ta.

  13 Nếu ta không trung tín,
  Người vẫn một lòng trung tín,
  vì Người không thể nào
  chối bỏ chính mình.


  Chống lại những người dạy giáo lý sai lạc

  14 Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó, trước mặt Thiên Chúa, hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ : chuyện không có ích lợi gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong.

  15 Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý.
  16 Còn những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, anh hãy tránh xa, vì những kẻ nói những chuyện ấy sẽ tiến sâu vào con đường vô luân.
  17 Lời họ như một thứ ung nhọt cứ loét thêm ra. Trong số những người đó có Hy-mê-nê và Phi-lê-tô.
  18 Hai người này đã đi trệch đường chân lý, khi nói rằng sự phục sinh đã xảy ra rồi và như vậy họ phá đổ đức tin của một số người.

  19 Tuy nhiên, nền móng vững chắc Thiên Chúa đã đặt thì tồn tại ; trên đó có ghi tạc lời này : Chúa biết những kẻ thuộc về Người, và Phàm ai kêu cầu danh Chúa phải tránh xa điều bất chính.

  20 Trong một ngôi nhà lớn, không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng bằng bạc, nhưng cũng có những đồ vật bằng gỗ bằng sành ; thứ thì dùng vào việc cao quý, thứ thì dùng vào việc thấp hèn.
  21 Vậy ai thanh tẩy mình cho sạch những điều xấu nói trên, người đó sẽ là một đồ vật dùng vào việc cao quý, một đồ vật được thánh hiến, có ích cho chủ, sẵn sàng làm mọi việc lành.

  22 Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến, ăn ở thuận hoà cùng những ai kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch.
  23 Còn những tranh luận điên rồ và ngu xuẩn, anh hãy gạt ra một bên, vì biết rằng những thứ ấy sinh ra cãi cọ.
  24 Thế mà người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ.


  25 Người ấy phải lấy lòng hiền hoà mà giáo dục những kẻ chống đối : biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để nhận biết chân lý,
  26 và họ sẽ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để bắt giữ họ và khiến họ làm theo ý nó ?

  Đề phòng các nguy hiểm của những thời cuối cùng
  3

  1 Anh hãy biết điều này : vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go.
  2 Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng,
  3 vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện,
  4 phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa ;
  5 hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ. Anh hãy xa lánh cả những người ấy.


  6 Thuộc bọn đó là những kẻ lẻn vào nhà người ta chinh phục thứ đàn bà nhẹ dạ, đầy những tội lỗi và bị đủ thứ đam mê lôi cuốn,
  7 học mãi mà chẳng bao giờ nhận biết được chân lý.
  8 Cũng như Gian-nê và Giam-rê xưa chống lại ông Mô-sê, thì nay họ cũng chống lại chân lý ; họ là hạng người đầu óc lệch lạc, lòng tin không có gì vững chắc.
  9 Nhưng họ sẽ không đi xa hơn được, như trường hợp hai tên kia, mọi người sẽ thấy rõ là họ điên khùng.

  10 Phần anh, anh đã theo sát đạo lý, cách sống, dự định của tôi ; anh đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của tôi ;
  11 anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở An-ti-ô-khi-a, I-cô-ni-ô, Lýt-ra, đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả.

  12 Vả lại, những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô Giê-su, đều sẽ bị bắt bớ.
  13 Còn hạng người xấu xa và bịp bợm sẽ ngày càng xấu hơn, họ vừa lừa dối, vừa bị lừa dối.

  14 Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai.
  15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.

  16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.
  17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.


  Lời khuyên nhủ thiết tha
  4

  1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh :
  2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

  3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe.
  4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường.

  5 Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.

  Ông Phao-lô vào cuối đời

  6 Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi.
  7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.
  8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.
  9 Anh hãy mau mau đến với tôi,

  10 vì anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian này ; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a.

  11 Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi. Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi.
  12 Anh Ty-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-xô.

  13 Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Các-pô ở Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da.
  14 A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo.

  15 Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng.

  16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ.

  17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.
  18 Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời. Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. A-men.

  Lời chào và lời chúc cuối thư

  19 Xin gửi lời thăm chị Pơ-rít-ca và anh A-qui-la, và gia đình anh Ô-nê-xi-phô-rô.
  20 Anh Ê-rát-tô đã ở lại Cô-rin-tô. Còn anh Trô-phi-mô đang đau, tôi đã để anh ấy ở lại Mi-lê-tô.

  21 Anh hãy mau đến trước mùa đông.
  Các anh Êu-bu-lô, Pu-đê, Li-nô, chị Cơ-lau-đi-a và toàn thể anh em gửi lời thăm anh.

  22 Chúa ở cùng thần trí anh. Chúc anh em được ân sủng.
  <

 12. #52
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Vinh Hiển Bội Phần

  II Cô-rinh-tô 3:7-18

  "Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần" (câu 9).

  Câu hỏi suy ngẫm: Trong Cựu Ước sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thường bày tỏ những nơi nào? Trong Tân Ước, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ ở đâu? Làm thế nào để chúng ta bước vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Phao-lô muốn nói gì trong câu 18?

  Trong Cựu Ước, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong đền thờ và tỏ rạng trên dân của Ngài đang khi họ vượt qua các hoang mạc. Việc ban hành luật pháp Môi-se cũng đi kèm với sự bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi Môi-se lên núi cao nhận Luật Pháp từ Đức Chúa Trời, ông chìm ngập trong sự vinh hiển của Ngài. Khi xuống núi để truyền đạt Luật Pháp cho dân chúng, sự vinh hiển của Chúa vẫn còn chiếu rạng trên mặt ông, nhưng Môi-se biết rằng sự vinh hiển này sẽ phai mờ dần đi. Nhưng đó là sự vinh hiển của Giao Ước Cũ không thể nào sánh với vinh hiển của Giao Ước Mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

  Ở đây Sứ đồ Phao-lô nói đến sự lớn hơn và cao trọng hơn của sự vinh hiển do Giao Ước Mới mang lại. Chính Giao Ước Mới đã cất đi chiếc màn khỏi lòng người để họ thấy được sự vĩ đại và vinh hiển của Chúa Giê-xu (câu 16, 18). Tuy nhiên, dù Chúa Giê-xu đã xé bỏ bức màn trong Đền Thờ, nhưng nhiều người Ít-ra-ên vẫn chưa nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, bởi vì Sa-tan đã che mờ tâm trí của các tội nhân để che giấu không cho họ thấy được sự vinh hiển của Phúc Âm Đấng Christ. Chỉ khi họ quay trở lại với Chúa Giê-xu tấm màn đó mới được cất khỏi.

  Trong câu 18, Phao-lô nói lên ý nghĩa của sự nên thánh và tăng trưởng trong ân sủng. Ông ví sánh Lời của Đức Chúa Trời như một chiếc gương soi mặt. Khi dân của Đức Chúa Trời tra xem Lời của Đức Chúa Trời họ sẽ thấy được sự vinh hiển của Ngài. Qua Lời, Đức Thánh Linh sẽ biến đổi họ trở nên giống như Con Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:29). Cụm từ "hóa nên" cuœa câu này trong tiếng Hy Lạp đồng nghĩa với cụm từ "đổi mới" trong Rô-ma 12:2 và "biến hóa" trong Ma-thi-ơ 17:2. Những từ ngữ này nói lên rằng khi tâm trí của chúng ta được đổi mới trong Chúa Giê-xu, chúng ta không còn sợ hãi và không bị nô lệ của tội lỗi nữa.

  Bởi sự đổi mới trong Chúa Giê-xu mà chúng ta được tự do đến với Đức Chúa Trời để vui hưởng sự vinh hiển và ân sủng của Ngài. Chúng ta không cần phải chờ đợi cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại mới trở nên giống như Ngài. Mỗi ngày, chúng ta có thể trở nên giống như Ngài qua nếp sống mới của chúng ta và sẽ luôn tự do đi "từ vinh hiển qua vinh hiển."

  Bạn có thật sự sống trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không? Sự đổi mới trong Chúa Giê-xu của bạn bày tỏ trong những việc làm nào ngày hôm nay?
  Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì chẳng những Ngài đã định mà Ngài đã làm để cho chúng con trở nên giống như Con Ngài và được dự phần trong sự vinh hiển đời đời.

  SVTK
  Lannguyen

 13. #53
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Không Bao Giờ Gặp

  Đọc:
  Thi Thiên 103:6-14

  Ngài đã quăng mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. - Ê-sai 38:17

  Bạn có biết rằng điểm cực đông và điểm cực tây ở Hoa Kỳ đều thuộc bang Alaska không? Thực sự đây là một chuyện đùa về địa dư. Điểm Pochnoi ở Aleutians là cực tây nhưng vẫn ở trong Hoa Kỳ. Mà nếu đi thêm vài dặm về hướng tây, bạn sẽ tới điểm tận cùng là Amatignak Island của Alaska. Vì vị trí này là phía tây của kinh tuyến thứ 180 chia Đông Bán cầu với Tây Bán cầu, nên về mặt kỹ thuật, là miền đông của phần còn lại của Hoa Kỳ.

  Nhưng bạn sẽ không bao giờ gặp được một địa điểm mà đông và tây thực sự kế cận nhau cả. Đi về hướng tây, bạn không bao giờ "gặp" hướng đông. Đông muôn đời vẫn là đông. Tây mãi mãi vẫn là tây. Hai hướng không bao giờ gặp nhau. Bạn không thể có hai điểm nào khác xa nhau hơn như vậy.

  Vậy thì có gì lạ? Chỉ là thế này: khi bạn đọc trong Kinh Thánh thấy tội lỗi được tha thì xa cách bạn "như phương đông xa cách phương tây" (Thi Thiên 103:12), bạn biết chắc đó là một khoảng cách không đo lường được - đời đời cách biệt. Nếu vẫn chưa chắc, hãy nghe lời này: Đức Chúa Trời phán, "Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa" (Ê-sai 43:25).

  Lo ngại về tội lỗi mình ư? Qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, Đức Chúa Trời có thể nói, "Tội gì?" Nhưng Ngài sẽ làm điều đó nếu bạn chỉ việc đặt đức tin nơi Con Ngài.
  - Dave Branon


  Chúng ta mời gọi thất bại
  khi nhớ lại điều mình cần phải quên.
  Lannguyen

 14. #54
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  They Never Meet

  Read:
  Psalm 103:6-14

  You have cast all my sins behind Your back. - Isaiah 38:17

  Did you know that the farthest point east and the farthest point west in the United States are both in Alaska? It's a geographical trick, actually. Pochnoi Point in the Aleutians is as far west as you can go and still be in the US. But if you travel a few miles farther west, you'll end up at Alaska's Amatignak Island. Because that spot is west of the 180th meridian separating the Eastern and Western Hemispheres, it is technically east of the rest of the US.

  But you'll never find a spot where east and west are actually next to each other. In going west, you never "find" east. East goes on forever. West goes on forever. They never meet. You can't get farther from something than that.

  What difference does this make? Just this: When you read in Scripture that your forgiven sins are separated from you "as far as the east is from the west" (Ps. 103:12), you are assured that they are an immeasurable distance away - gone forever. If that's not enough, try this: God says, "I, even I, am He who blots out your transgressions for My own sake; and I will not remember your sins" (Isa. 43:25).

  Concerned about your sins? Through Jesus' death on the cross, God is able to say, "What sins?" But He will do that only if you put your faith in His Son.
  - Dave Branon

  "Oh, East is East, and West is West,
  And never the twain shall meet."
  So far has God removed our sins: complete. - Anon.

  We invite defeat
  when we remember what we should forget.
  Lannguyen

 15. #55
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Vùng Không Nói Hành

  Đọc:
  Châm Ngôn 25:8-18

  Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, khác nào một cái búa, một cây gươm, và một mũi tên nhọn. - Châm Ngôn 25:18

  Trong một số sở làm, bạn có thể bị sa thải vì nói hành. Theo một khảo sát năm 2002, một nhân viên trung bình nói hành 65 giờ mỗi năm. Một xí nghiệp ở Chicago quyết định trở thành "vùng không nói hành." Họ yêu cầu nhân viên không bao giờ nói xấu về đồng nghiệp sau lưng. Nếu bị bắt quả tang, bạn sẽ mất việc.

  Một chức vụ dành cho những người trong công nghiệp giải trí, xử lý việc nói hành theo cách mới hơn. Họ chống lại điều này bằng sự cầu nguyện. Thay vì hạ bệ những người nổi tiếng bị gặp rắc rối do lựa chọn sai lầm, họ khuyến khích mọi người cầu nguyện cho mấy người này.

  Trong số mạng lịnh truyền cho dân sự Ngài, Đức Chúa Trời phán, "Ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16). Tuy có thể chủ yếu đề cập lời nói dối trong phiên xử về pháp lý, nhưng nói hành cũng có thể liên quan với mạng lịnh này vì nó vi phạm luật yêu thương đối với người lân cận. Châm Ngôn dùng từ thật mạnh mô tả việc chúng ta sử dụng lời nói của mình. Giống như "dùi cui, thanh gươm, và mũi tên nhọn" đâm vào người khác (25:18).

  Nói hành nuôi dưỡng dục vọng tự nhiên trong con người muốn cảm thấy mình hơn người và chứng tỏ mình thuộc một nhóm nào đó, vì vậy có thể đây là một thách thức buộc chúng ta phải chống lại trong đời sống riêng tư của mình. Nhưng nếu chúng ta chọn yêu thương bằng lời cầu nguyện, thì đời sống chúng ta có thể là vùng không nói hành.

  - Anne Cetas

  Bạn không bao giờ có thể biện minh cho việc nói hành.
  Lannguyen

 16. #56
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Gossip-Free Zone

  Read:
  Proverbs 25:8-18

  A man who bears false witness against his neighbor is like a club, a sword, and a sharp arrow. - Proverbs 25:18

  In some offices, you can get fired for gossiping. According to a 2002 survey, the average employee gossips 65 hours a year. One Chicago firm decided to become a "gossip-free zone." They require that employees never talk badly about co-workers behind their backs. If you're caught, you lose your job.

  A ministry for people in the entertainment industry takes a refreshing alternative to gossip. They combat it with prayer. Instead of putting down famous people who get in trouble with bad choices, they encourage people to pray for them.

  Among God's commands to His people is "You shall not bear false witness against your neighbor" (Ex. 20:16). While this may be talking primarily about lying at judicial proceedings, gossip could also be included in the command because it violates the law of love toward our neighbor. Proverbs uses strong language to describe this use of our words. It's like "a club, a sword, and a sharp arrow" against others (25:18).

  Gossip feeds into our natural desires to feel superior to others and to belong or fit in, so combating it in our personal lives can be a challenge. But if we choose to love through prayer, our lives can be a gossip-free zone.

  - Anne Cetas

  Lord, forgive us for speaking carelessly
  about others to make ourselves look better.
  Help us to think before we speak. Teach us
  to be loving with our words. Amen.

  You can never justify gossip.
  Lannguyen

 17. #57
  Join Date
  Jun 2004
  Posts
  1,368
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Default Sự hạ mình và tinh thần phục vụ chăm sóc lẫn nhau

  Bối cảnh văn hóa :

  Tục lệ rửa chân là một cử chỉ hiếu khách. Việc rửa chân là một công việc chỉ dành cho người hầu việc trong gia đình.
  =======================

  Tin Mừng Theo Thánh Gio-an
  13

  1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

  2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.
  3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,
  4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.
  5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

  6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?”

  7 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”

  8 Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”

  9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”

  10 Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !”

  11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

  12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ?

  13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.

  14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

  15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.


  16 Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.

  17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em !

  18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.

  19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.

  20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

  ………….

  Những lời cáo biệt

  31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.

  32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

  33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.

  34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

  35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

 18. #58
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Chỉ Một Thời Gian Giới hạn

  Đọc:
  Gia Cơ 4:13-17

  Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. - Gia-cơ 4:14

  Vào một sáng tháng Mười khô lạnh, tờ báo địa phương in tấm hình những cây bạch dương đầy lá thu vàng trong nắng, rất ấn tượng. Dòng chữ bên dưới: CHỈ MỘT THỜI GIAN. Dòng tiếp theo là lời mời dạo xe một vòng xuyên qua vùng núi để thưởng thức cảnh đẹp muôn màu rực rỡ, ngụ ý hối thúc và khó từ chối. Lá thu vàng hôm nay thường rụng hết vào ngày mai.

  Cơ hội để chúng ta làm theo lời Chúa nhắc nhở, cũng chóng qua như vậy. Gia Cơ cảnh cáo thái độ kiêu căng cho rằng chúng ta có cả một cuộc đời bất tận để thực hiện ý tốt của mình. "Ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. . . . Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội" (4:14,17).

  Có hành động nhân ái hoặc khích lệ nào Đức Chúa Trời thúc giục bạn nhơn danh Ngài để làm cho ai không? Từ khi được thúc giục lần đầu tới nay được bao lâu rồi. Với quá nhiều điều đòi hỏi thời gian của chúng ta, những công việc khẩn cấp buộc chúng ta phải lưu ý trong khi những việc quan trọng có thể bị đình hoãn. Nhưng sẽ tới lúc, thậm chí điều quan trọng cũng không thể hoàn tất được nữa.

  Khi chúng ta làm theo sự thúc giục của Đức Chúa Trời và hành động ngay, thì hôm nay chính là thời điểm vàng.

  - David McCasland

  Làm điều đúng hôm nay,
  có nghĩa là không hối tiếc ngày mai.
  Lannguyen

 19. #59
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  For A Limited Time

  Read:
  James 4:13-17

  You do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. - James 4:14

  On a crisp October morning, our local newspaper featured a stunning photo of sun-drenched aspen trees whose leaves had turned autumn gold. The caption read: For A Limited Time Only. The irresistible invitation to take a drive through the mountains to savor the brilliant colors conveyed the urgency of doing it quickly. Autumn leaves that are golden today are often gone tomorrow.

  Our opportunities to obey God's promptings are also fleeting. James warned against an arrogance that assumes endless days will be available to carry out our good intentions. "You do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. . . . Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin" (4:14,17).

  Is there an act of kindness or encouragement that God has urged you to do for someone in His name? How long has it been since that first prompting? With so many demands on our time, the urgent tasks demand our attention while the important things can be postponed. But a time will come when even the important can no longer be done.
  When we follow God's urging with our action now, today will be golden.

  - David McCasland

  If God is prompting you today
  To help someone who has a need,
  Don't hesitate, the time is short;
  Tomorrow is not guaranteed. - Sper

  Doing what's right today
  means no regrets tomorrow.

  ODB
  Lannguyen

 20. #60
  Join Date
  May 2004
  Location
  Abuja-Nigeria
  Posts
  9,265
  Thanks
  48
  Thanked 149 Times in 98 Posts

  Default Re: Kinh Thánh là Bánh Hằng Sống

  Say Mê Con Người

  Đọc:
  2 Cô-rinh-tô 5:9-21

  Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. - 2 Cô-rinh-tô 5:15

  Mark Twain nói, Hai mươi năm nữa, bạn sẽ thất vọng nhiều vì những điều mà bạn không làm, hơn là vì những điều bạn đã làm. Vì vậy, hãy quăng bowlines. Hãy rời hải cảng an toàn. Hãy giương buồm đón gió mạnh liên tục thổi về xích đạo. Hãy thám hiểm. Ước mơ. Khám phá.

  Lời trích này xuất hiện trên một trang Web nhằm giúp con người khám phá điều mình say mê để có thể sống có ý nghĩa hơn.

  Lòng say mê của sứ đồ Phao-lô trong cuộc sống phần lớn hướng về mối quan tâm cho số phận đời đời của người khác. Trong 2 Cô-rinh-tô 5, ông kể ra ba điều khích động lòng say mê của ông. Thứ nhất, ông nhận biết mình chịu trách nhiệm với Đấng Christ về công tác phục vụ của mình và muốn có thể khai trình thỏa đáng trước tòa án của Đấng Christ (c.9-10). Thứ hai, Phao-lô được thúc giục bởi tình yêu của Đấng Christ và mong muốn người khác biết được tình yêu ông đã kinh nghiệm. Trong câu 14 ông viết, "Vì tình yêu Đấng Christ cảm động chúng tôi." Cuối cùng, ông hiểu rằng thế giới hư mất và hấp hối đang cần Chúa Cứu Thế (c.20).

  Bạn đang say mê điều gì? Lòng say mê của Phao-lô đối với con người được khích động bởi tình yêu của Đấng Christ - và lòng say mê của chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta hãy áp dụng lời thách thức của Mark Twain vào nỗ lực truyền giáo của mình: "Hãy rời xa bến cảng an toàn." Hãy chia sẻ tình yêu của Đấng Christ với ai đó hôm nay.

  - Bill Crowder

  Thưa chuyện với Đấng Christ về người khác,
  giúp chúng ta nói với người khác về Đấng Christ.


  Lời Hằng Sống
  Lannguyen

Page 3 of 12 FirstFirst 123456789101112 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 1
  Last Post: 04-08-2013, 02:38 PM
 2. Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
  By Tinh.Nhi in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 04-06-2012, 04:05 PM
 3. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4/4
  By Nonregister in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 0
  Last Post: 01-15-2012, 05:58 PM
 4. Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?
  By NonregisterC in forum Tìm hiểu Về Phật Giáo
  Replies: 15
  Last Post: 10-02-2011, 10:19 PM
 5. Kinh Tế
  By cu_ti_2006 in forum Bình Luận Tin Tức
  Replies: 0
  Last Post: 02-08-2008, 03:55 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •