Thấy đời đen bạc khiến ta say
Thấy lũ cáo xà mãi múa mai
Thấy bọn vô thần sau chẳng chết
Thấy loài bất đạo lại sồng dai
Thấy nước nhà ta bao thống khổ
Thấy quê hương chịu lắm bi hài
Thấy trời sau nỡ đài nhân thế
Thấy nước mình còn quá đắng cay

CD