KB có đứa em 2 tay của nó bị run quá, có thuốc nào chừa kô. thành thật cám ơn
KB